***نسیم معرفت***


نگاه تو سرشارِ از لطف و حکایت  است

سیمای تو سیمای پُر از صداقت است

هربار که ببینمش از آن سیر نمی شوم

سیما ی تو  چه دلربا  و با  طراوت است


شعر از سیداصغر سعادت میرقدیم لاهیجی


**  دردل ما جا داری * خیلی خاطر خواه داری (نسیم ادب)+کلیک

**  دردل ما جا داری * خیلی خاطر خواه داری (نسیم ادب)+کلیک