نتیجه تصویری برای روز ارتش مبارک

***نسیم معرفت***

 

ما مردمانی آزموده  به جنگ و  شهادتیم

ما را به تهدید  و  جنگ آزمودن خطاست

 

 

**شعراز  آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

 


****************************************

 

**مارا به تهدیدو جنگ آزمودن خطاست+نسیم ادب+کلیک

**مارا به تهدیدو جنگ آزمودن خطاست+نسیم ادب+کلیک

**مارا به تهدیدو جنگ آزمودن خطاست+نسیم ادب+کلیک