نتیجه تصویری برای حجاب بانوان

***نسیم معرفت***

 

 

** چهره از نامحرمان پنهان کردن بهتر است+نسیم ادب

 

 

به نام خدا

 

بانوان را گرچه عیبی نیست آرایش ولی

چهره از نامحرمان پنهان کردن بهتر است

 

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی