تصویر مرتبط


***نسیم معرفت***به نام خدا** خوشاآن عاشق شیدایی قرآن +نسیم ادب

 


دلی کز  نور قرآن  اهتدا گیرد

شودآباد و راه  مصطفی گیرد

خوشاآن عاشق شیدایی قرآن

که با قرآن هدایت از  خدا  گیرد


خوشاآن عاشق شیدایی قرآن

کزآیات شفابخشش  شفا گیرد


** آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی