اختلاف طبقاتی, پولدار, فقیر, پایین شهر, بالاشهر, دیوار