هشتمین ستاره ای سید و مولای من! من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم و اندک آبرویی دارم که این را هم خود شما دادید که همه این ها را فدای انقلاب و نثار شما می کنم. سید ما و مولای ما، برای ما دعا کن که صاحب این انقلاب شمایی. http://8tominsetareh.mihanblog.com 2020-02-29T04:31:19+01:00 text/html 2020-01-26T23:20:35+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره من ازیاران بدگشتم بیزار*کند همجنس با همجنس دیدار+دیدار انتخاباتی+هشتمین ستاره+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1479 <p style="text-align: justify;"><strong><img class="irc_mi" src="https://www.telexiran.com/d/2020/01/26/3/58478.jpg" alt="نتیجه تصویری برای دیدار روحانی و ناطق نوری و خاتمی در کاخ سعدآباد" style="display: inline;" width="450" height="317"></strong></p> <h1><span style="font-size: large;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/">***نسیم معرفت***</a></span></h1> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><br></span></p> <h1><span style="font-size: medium;"><a href="https://www.telexiran.com/news/12117/ماجرای-دیدار-روحانی-سید-محمد-خاتمی-حسن-خمینی-و-ناطق-نوری-چه">***ماجرای دیدار روحانی، سید محمد خاتمی، حسن خمینی و ناطق نوری در کاخ سعدآباد چه بود؟<span style="color: #ff0000;">!!!</span>&nbsp; +&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </a></span><a href="https://www.telexiran.com/news/12117/ماجرای-دیدار-روحانی-سید-محمد-خاتمی-حسن-خمینی-و-ناطق-نوری-چه"><br></a></h1> <h1><span style="font-size: medium;"><a href="https://www.telexiran.com/news/12117/ماجرای-دیدار-روحانی-سید-محمد-خاتمی-حسن-خمینی-و-ناطق-نوری-چه">https://www.telexiran.com/news/12117/%D9%85%D8%A7%D8%AC...</a></span></h1> <p><span style="font-size: medium;"><br></span></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2><a title="(98/11/7)---( 2:46 ص)" href="http://nasimeadab.ParsiBlog.com/Posts/287/%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86+%d8%a8%d8%af%da%af%d8%b4%d8%aa%d9%85+%d8%a8%d9%8a%d8%b2%d8%a7%d8%b1*%da%a9%d9%86%d8%af+%d9%87%d9%85%d8%ac%d9%86%d8%b3+%d8%a8%d8%a7+%d9%87%d9%85%d8%ac%d9%86%d8%b3+%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%b1%2b%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a7%d8%b1+%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d9%8a/">***&nbsp; من ازیاران بدگشتم بیزار*کند همجنس با همجنس دیدار+دیدار انتخاباتی</a></h2> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">* کبوتر با کبوتر&nbsp; باز&nbsp; با&nbsp; باز&nbsp; *&nbsp; کند هجنس با هجنس آواز * من از یاران بد گشتم بیزار *&nbsp; کند همجنس با همجنس دیدار . (شعر از سید اصغرسعادت میرقدیم)<br></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">* در روایت است که امام صادق <strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: black;"><span style="color: #ff00ff;"><span style="color: #000000;"><span class="HadithText"><span class="Document"><strong>&nbsp;</strong><strong><span style="color: #ff0000;"><span style="color: black;"><span style="color: #ff00ff;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="color: black;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span class="st"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span id="C16_LblContent"><span style="color: #00ff00;">(عَلَیهِ السَّلامُ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></span></strong> فرمود&nbsp; : <span class="HadithText">إِنَّ اَلْأَرْوَاحَ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ . یعنی ارواح لشکریانی به هم پیوسته اند . به این معنا که ارواح پاک با پاکان جمع می شوند و ارواح مشکل دار هم به یکدیگر می رسند <span style="color: #ff0000;">!!!</span>&nbsp; .</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span class="HadithText"><br></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span class="HadithText"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;"># </span></span></strong>پناه برخدا</span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong><a href="http://hakim-askari.rozblog.com/post/279"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;">**</span><span style="color: #000000;"> آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی</span></span></span></span></span></span></a></strong></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">*************************************************<br></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15567"><span style="color: #ff0000;">***</span> موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+<span style="color: #0000ff;">پایگاه اندیشوران حوزه</span>+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی</a></span></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><br><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15915"><span style="color: #ff0000;">***</span> عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+<span style="color: #0000ff;">وبلاگ نسیم معرفت</span>+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی</a></span></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> text/html 2020-01-25T21:35:16+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره آتش زدن کتاب پزشکی هاریسون خدمت به جبهه استکباری است+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+هشتمین ستاره http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1478 <p><img class="irc_mi" src="https://khabarban.com/NewsImage/640/26649931" alt="نتیجه تصویری برای آتش زدن کتاب هاریسون توسط تبریزیان" width="450" height="380"></p> <h1><span style="font-size: large;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/بسم+الله+الرحمن+ارحیم/">***نسیم معرفت***</a></span></h1> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/5085/">** آتش زدن کتاب پزشکی هاریسون خدمت به جبهه استکباری است</a> </span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">بسم الله الرحمن الرحیم</span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">به آتش کشیده شدن کتاب پزشکی هاریسون که یکی از منابع معتبر پزشکی در سطح جهانی شناخته می شود موجب تأُسّف و نگرانی شدید اهالی علم و دانش و محافل و مجامع علمی حوزوی و دانشگاهی شده است . متاسفانه </span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;">این عمل شنیع و مشمئز کننده که توسط حجت الاسلام شیخ عباس تبریزیان و عده ای از هوادارانش انجام گرفت در تاریخ چهارم بهمن 1398 در قالب ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد و بازتاب ها و حساسیت ها و واکنش های مختلف داخلی و خارجی را به همراه داشته است . اقدام زشت و جاهلانه تبریزیان که ادعای حمایت از طب اسلامی دارد </span></strong></span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;">در واقع&nbsp; آب به آسیاب دشمن ریختن و خدمت به دشمنان اسلام و انقلاب و مخدوش ساختن نهاد مقدس روحانیت و حوزه بوده و&nbsp; سبب سوء استفاده رسانه های خارجی معاند می باشد . این کار هیچ پشتوانه دینی و ارزشی قابل دفاع ندارد .&nbsp; این حرکت مشکوک و قابل تأمّل در زمانی رخ داد که ایران اسلامی و کشور عراق با شهادت شهدایی همانند سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی اَلمُهندِس بدست جنایتکاران آمریکایی ، شاهد ایام الله های گوناگون بر ضد جبهه استکباری و در رأسشان آمریکای جهانخوار&nbsp; و متجاوز بود . زمانی این کار زشت تحقق یافت که در روز جمعه چهارم بهمن 98 شاهد راهپیمایی و تجمع میلیونی و بی نظیر مردم عراق بر ضد اشغالگران آمریکایی بودیم . این رفتار سخیف و زننده و مذموم و غیر منطقی تبریزیان و عوامل او </span></strong></span></strong>که در راستای خدمت به مستکبرین و معاندین و دشمنان بوده&nbsp; هرگز مورد تأیید شرع و عقل و حوزه های علمیه و علماء و روحانیت معزّز نبوده و نخواهد بود . دیدن صحنه آتش زدن به کتاب مزبور برای اینجانب بسیار مشمئز کننده بوده و از عمق وجود مایه نگرانی شد . امیدوارم که با خاطیان بر خورد قاطعی انجام گیرد و از زمینه های اینگونه اقدامات ضد اسلامی و ضد علمی جلوگیری گردد . </span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong><a href="http://hakim-askari.rozblog.com/post/279"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;">**</span><span style="color: #000000;"> آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی</span></span></span></span></span></span></a></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><br><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span> </span></strong></span></strong></strong></span></strong> </span></strong> </span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">*************************************************<br></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15567"><span style="color: #ff0000;">***</span> موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+<span style="color: #0000ff;">پایگاه اندیشوران حوزه</span>+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی</a></span></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><br><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15915"><span style="color: #ff0000;">***</span> عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+<span style="color: #0000ff;">وبلاگ نسیم معرفت</span>+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی</a></span></span></span></span></strong></p> text/html 2020-01-23T11:24:48+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره مؤمن ازیک سوراخ دوبارگزیده نشود+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+هشتمین ستاره http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1477 <p style="text-align: justify;"><img class="image_lead" src="https://cdn.fararu.com/files/fa/news/1398/10/30/613077_689.jpg" alt="" height="300"></p> <h1><span style="font-size: large;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/">***نسیم معرفت***</a></span></h1> <p style="text-align: justify;"><br><strong><span style="font-size: medium;">دکتر ظریف : اظهارات اروپایی‌ها هیچ وجه قانونی ندارد لذا ما از بلاوجه بودن اقدام اروپایی‌ها استفاده می‌کنیم. اگر اروپایی‌ها اقدام دیگری انجام دهند طبق نامه رئیس‌جمهور در همان اردیبهشت 1397، موضوع خروج ایران از NPT مطرح می‌شود. </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/5081/">*** مؤمن ازیک سوراخ دوبارگزیده نشود</a></span></strong><br><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><br></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">جناب آقای دکتر ظریف عزیز سلام علیکم : ما طبق فرامین و هشدارهای رهبر عزیزمان حضرت آیت الله امام خامنه ای همیشه می گفتیم که به این گرگ ها و وحشی های خونخوار و جنایتکار نمی شود اعتماد کرد ولی&nbsp; مدعیان دولت تدبیر و امید با اعتماد به این قدرت های مستکبر و زورگو و با خوش بینی های بچگانه به آنها&nbsp; بعد از بیست ماه مذاکرات هسته ای&nbsp; و&nbsp; </span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;">کش و قوس های&nbsp; زیاد</span></strong>&nbsp; سر انجام&nbsp; به توافق هسته ای&nbsp; </span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;">با گروه 1+5</span></strong>&nbsp; نائل شدند&nbsp; توافقی که در واقع و در مقام عمل بر ضرر و زیان ما بود به گونه ای که مقام معظم رهبری&nbsp; در تاریخ اول فروردین سال 95 از آن به عنوان «خسارت محض» تعبیر نمود . ایشان فرمودند :&nbsp; <span style="color: #ff0000;">(</span></span></strong><strong><span style="font-size: medium;">کسانی که امید میبندند به اینکه بنشینیم با آمریکا در فلان مسئله مذاکره کنیم و به یک نقطه‌ی توافقی برسیم -یعنی ما یک تعهّدی بکنیم، طرف مقابل هم یک تعهّدی بکند- از این غفلت میکنند که ما ناگزیر باید به همه‌ی تعهّدهای خود عمل کنیم «امّا» طرف مقابل با طُرق مختلف، با شیوه‌های مختلف، با خدعه، با تقلّب سر باز میزند و به تعهّدهایی که کرده است عمل نمیکند. این چیزی است که ما امروز در مقابل چشم خودمان داریم می‌بینیم؛ یعنی <span style="color: #ff0000;">خسارت محض</span>.<span style="color: #ff0000;">)</span> . توافق هسته ای که با گروه </span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;">1+5 انجام گرفت در واقع&nbsp; یک توافق منفعلانه و ناشیانه&nbsp; از سوی تیم مذاکرات هسته ای ایران به ریاست جناب دکتر ظریف بود که دستورش را از آقای حسن روحانی «رئیس جمهور»&nbsp; دریافت می کرد .</span></strong></span></strong> در این توافق </span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;">که به دور از هوشمندی و&nbsp; تدبیر و حکمت و مصلحت</span></strong></span></strong></span></strong> بود ، بندهای قابل ملاحظه ای با شیّادی و نیرنگ های طرف مقابل&nbsp; گنجانیده شده است که عملا بر ضرر ما و به سود دولت های مستکبر آمریکا و غرب بود . آگاهان و مطّلعین و کارشناسان دلسوز بر این باورند که&nbsp; از راه برجام و توافق هسته ای ،&nbsp; آسیب ها و خسارت های مادی و معنوی بسیاری بر کشور و ملت شریف و عزیز و انقلابی ما تحمیل شد و یا خدای ناکرده می شود .&nbsp; آقای دکتر حسن روحانی که منادی تدبیر و امید بود و دولتش را دولت تدبیر و امید نامید در طول دور اول و دوم ریاست جمهوری خویش برخلاف تدبیر و درایت عمل نمود و با عدم رعایت اصول مدیریتی صحیح و نیز با موکول کردن و گره زدن امور کشور به مذاکرات هسته ای و برجام و برجامیات و دل بستن به وعده های فریبنده غربی ها و آمریکایی ها و عدم اهتمام و اعتناء به توانمندی ها و ظرفیت ها و استعداد های داخلی ، مشکلات و گرفتاری های زیادی را برای کشور و ملت رقم زد به طوری که در طول دوران ریاست جمهوری آقای حسن روحانی که اکنون بیش از هفت سال از آن می گذرد بر اثر فشارهای اقتصادی و معیشتی ،&nbsp; اعتراضات مردمی به شکل های مختلف ظهور و بروز نمود و عوامل ضد انقلاب و دشمنان جمهوری اسلامی و دولت های استکباری و عوامل آنها&nbsp; با سوار شدن بر&nbsp; این موج ها ، اغتشاشات راه انداختند و خسارت های مالی و جانی زیادی بوجود آمد که نمونه بارز آن فاجعه بنزین در آبان 1398 بود که </span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;">دولت امید و تدبیر با دست خود برای ملت فاجعه ایجاد کرد !!!&nbsp; دولتمردان و مسؤلان کشوری در تعامل با دنیا و نیز در اداره امور کشور باید بر اساس فرامین رهبری و بر اساس تدبیر و حکمت و مصلحت همراه با هوشمندی و بصیرت&nbsp; عمل نمایند&nbsp; و برای مقابله&nbsp; با توطئه های&nbsp; دشمنان اسلام و انقلاب نیز کاری کنند که کشور عزیز ایران تا حد ممکن از همه جهات&nbsp; قوی باشد .&nbsp; باید کاری کنیم که تجربه های تلخ دوباره تجربه نشود که حافظ «عَلَیهِ الرَّحمَه» می گوید : مَن جَرَّبَ المُجَرَبَ حَلَّت لَهُ النَّدامَةُ . هر کس تجربه شده را باز تجربه کند دچار پشیمانی می شود . در روایت است که پیامبر </span></strong></span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: black;"><span style="color: #ff00ff;"><span style="color: #000000;"><span class="HadithText"><span class="Exporter"><span class="Innocent"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span class="st"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span id="C16_LblContent"><span style="color: #00ff00;">(صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)</span></span></span></a>&nbsp;</span></span></span></span></span></span></strong></span></strong></span></strong></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></span></span></span></span></strong> فرمود&nbsp; : </span></strong></span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0d0d0d;"><strong>لا یُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَیْنِ</strong></span> . یعنی مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود .&nbsp; </span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong><a href="http://hakim-askari.rozblog.com/post/279"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;">**</span><span style="color: #000000;"> آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی</span></span></span></span></span></span></a></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><br><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">*************************************************<br></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15567"><span style="color: #ff0000;">***</span> موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+<span style="color: #0000ff;">پایگاه اندیشوران حوزه</span>+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی</a></span></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><br><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15915"><span style="color: #ff0000;">***</span> عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+<span style="color: #0000ff;">وبلاگ نسیم معرفت</span>+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی</a></span></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></strong></p> text/html 2020-01-12T00:41:04+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره نکاتی درباره هدف قرارگرفتن غیرعمدی وسهوی هواپیمای اوکراینی+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+هشتمین ستاره http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1476 <p style="text-align: justify;"><img class="irc_mi" src="http://edalatkhahaniran.com/images/edalatkhahaniran-82068.jpg" alt="نتیجه تصویری برای سردار حاجی زاده و شهید سلیمانی" width="450" height="298"></p> <h1><span style="font-size: large;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/بسم+الله+الرحمن+ارحیم/">***نسیم معرفت***</a></span></h1> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">به نام خدا</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><br><b><span style="font-size: medium;"><a href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/5079/">*</a></span><span style="font-size: medium;"><a href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/5079/">* نکاتی درباره هدف قرارگرفتن غیرعمدی وسهوی هواپیمای اوکراینی</a></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b>&nbsp;</b></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">سلام بر مُجاهدان فداکار و مخلص و آماده به رزم جهت دفاع از اسلام و انقلاب و میهن عزیز ایران</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">ضمن عرض تسلیت به خانواده های داغدارِ حادثه و طلب رحمت الهی به مرحومین سانحه هوایی نکاتی در باره هدف قرار گرفتن غیر عمدی و سهوی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه تقدیم می دارم :</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">1- شرایط کشور با بحران آفرینی آمریکای جنایتکار شرایط استثنایی از نظر نظامی و امنیتی بود که شاید در نوع خود بی سابقه باشد </span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">2- آمادگی صددرصدی جهت دفاع و مقابله با هرگونه شرارت و تهدید از ناحیه آمریکا وجود داشت و بعد از حمله سهمگین سپاه جهت انتقام&nbsp; شهادت سردار سلیمانی ، به پایگاه مهم امریکا موسوم به عین الأَسد این آمادگی به اوج خود رسیده بود&nbsp; لذا در چنین شرایطی&nbsp; مقابله&nbsp; با هر چیزی که متخاصم&nbsp; به نظر آید امری طبیعی&nbsp; و عُقلایی بود و با شرایط ویژه جنگی مناسبت داشت&nbsp; و اصابت هواپیمای اوکراینی&nbsp; باید با توجه&nbsp; به این شرایط ویژه&nbsp; و استثنایی&nbsp; تفسیر شود&nbsp; نه اینکه خدای ناکرده سپاهِ محبوب و مخلص و مقتدر متهم شود .&nbsp; فرض کنید که اگر آن شئی ای که متخاصم&nbsp; تصور شده&nbsp; واقعا یک موشک کروز آمریکایی&nbsp; بود و با آن برخورد نمی شد&nbsp; چه فاجعه ای سهمگین تر از سقوط&nbsp; هواپیما ایجاد می شد و در آن صورت چه قضاوتی می شد ؟!!!</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">3- به نظر می رسد که نباید&nbsp; این خطای واقع شده را خیلی پُر رنگ&nbsp; کرد به طوری که اصل انتقام موشکی&nbsp; به پایگاه بزرگ آمریکایی های&nbsp; جنایتکار موسوم&nbsp; به عین الأَسد تحت الشّعاع قرارگیرد .&nbsp; این عملیات&nbsp; موفقیت آمیز که اُبّهت پوشالی نظامی آمریکا را خُرد کرده&nbsp; به گفته کارشناسان نظامی&nbsp; در طول 75 سال گذشته بی سابقه بوده&nbsp; است و آمریکایی های نیرنگ باز&nbsp; می خواهند با ترفند های مُزوِّرانه&nbsp; این اقدام پیروزمندانه&nbsp; سپاه را مخدوش سازند و شکست مُفتضحانه خود را لاپوشانی کنند .<span style="color: #0000ff;"> بر همه ما لازم است که با هوشیاری و درک ترفند ها و شیطنت های جبهه استکباری ، همه تلاش های خود را در جهت تقویت جبهه مقاومت و نظامیان مقتدر و عزیز خود از ارتش و سپاه معطوف داشته و از اظهارات نسنجیده که سبب شکاف و تفرقه و طمع ورزی دشمنان اسلام و مستکبرین و در رأسشان آمریکای جهانخوار می شود شدیدا پرهیز گردد .</span> در سوگ شهادت و نیز در تشییع پیکر پاک شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی ده ها میلیون ایرانی در سراسر کشور ، عشق و ارادت خود را به این سرباز وفادار ولایت نشان دادند و عظمت ملت ایران و جلوه های وحدت و وفاداری شان به ارزش های اسلام و انقلاب و ایثار و جهاد و شهادت در معرض دید جهانیان گذاشته شد . باید تمام سعی و همت بر این باشد که وحدت و اتحاد و اقتدار ملت و نظام و نظامیان اعمّ از ارتش و سپاه حفظ شود و از نفوذ و توطئه های اجانب ممانعت شود .<br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">4- اگر چه این حادثه&nbsp; یک خطای نظامی بود&nbsp; ولی به نظر می رسد که ده ها نقاط مثبتِ مهمّ در آن نهفته است و شایسته نیست که فقط جنبه تاریک حادثه را بنگریم . گاهی یک خطا از صد صواب بهتر است . خطایی که در آن حکمت های فروان و آثار مثبت در خورِ توجه وجود دارد نباید گناه و خطای نابخشونی تلقی گردد . </span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">5- خطاهای نظامی&nbsp; و سهوی&nbsp; در کشور های دیگر در بحران ها&nbsp; و جنگ های مختلف رخ داده و در جنگ تحمیلی&nbsp; هشت ساله نیز گاهی چنین خطاهایی بوجود آمده بود که&nbsp; به اشتباه ، خودی مورد هدف قرار می گرفت .</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">6- خداوند همه ما را در امتحان ها و آزمایش های گوناگون&nbsp; سربلند فرماید</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">در آخِر چه زیبا گفته است دبیر کل حزب الله لبنان&nbsp; سید حسن نصرالله که : ارزش کفش شهید سردار سلیمانی ار سر ترامپ بیشتر است </span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">بیست و دوم دی 1398 .</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><a href="http://hakim-askari.rozblog.com/post/279"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;">**</span><span style="color: #000000;"> آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی</span></span></span></span></span></span></a></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><b>&nbsp;</b></p> text/html 2020-01-03T16:24:17+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره پیام تسلیت به مناسبت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+هشتمین ستاره http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1475 <div class="TopPost"> <br> </div> <p style="text-align: justify;"><img class="irc_mi" src="https://image.alkawthartv.com/image/855x495/2019/12/30/637132905300246034.jpg" alt="نتیجه تصویری برای سردار سلیمانی و ابومهدی" style="cursor: pointer;" width="470" height="261"></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;"><img class="irc_mi" src="https://media.parstoday.com/image/4bn3dec5b09f8bxlat_800C450.jpg" alt="نتیجه تصویری برای سردار سلیمانی" style="cursor: pointer;" width="470" height="264"></span></p> <h1><span style="font-size: large;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/">***نسیم معرفت***</a></span></h1> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">بسم الله القادر المتعال</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">انا لله و انا الیه راجعون</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">سردار حاج قاسم سلیمانی توسط آمریکایی ها&nbsp; در عراق به شهادت رسید . او آسمانی بود و به آسمانیان پیوست . </span><span style="font-size: large;">&nbsp;<span style="font-size: large;"><span style="font-size: large;"><span style="font-size: large;">شهادت سردارِ اخلاص و رزم و فداکاری مایه عزت و افتخار برای او و سبب رسوایی عاملان این جنایت خواهد بود .</span></span></span> </span><span style="font-size: large;">&nbsp;انتقام بسیار کوبنده و سختی در انتظار جنایتکاران آمریکاست .&nbsp; شهادت این سردار شجاع و وفادار و ولایتمدار و مُخلص را به حضرت بقیّة الله الأَعظم&nbsp; امام عصر «عَجَلَ الله تعالی فَرَجَهُ الشَّریف» و رهبر عزیزمان حضرت آیت الله امام خامنه ای&nbsp; و به ملت شریف و با بصیرت ایران و همه دوستداران و حامیان حاج قاسم سلیمانی بویژه به خانواده مُعزّز و محترمش تسلیت می گوییم . <span style="color: #0000ff;">سردار سلیمانی مجاهدی خستگی ناپذیر و نافِذُ البَصیرَة و دارای روحیه ای فوق العاده تأثیرگذار و امید آفرین بود</span> . </span><span style="font-size: large;">&nbsp; هر چند از دست دادن این سربازِ وفادار ولایت بر همه ما گران و سنگین است اما با شهادت این مجاهد فی سبیل الله&nbsp; روحیه مقاومت در ایران و منطقه و جهان بر ضد آمریکا و اسرائیل و گروه های تکفیری داعشی و مانند آنها صد چندان خواهد شد&nbsp; و هیج خللی در مسیر مقاومت اسلامی و مقابله و مبارزه با مستکبرین و در رأسشان آمریکای فتنه گر و متجاوز و ستمگر بوجود نخواهد آمد . روحش شاد و راهش پُر رهرو باد .</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">سیزدهم دی&nbsp; 1398 .</span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong><a href="http://hakim-askari.rozblog.com/post/279"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;">**</span><span style="color: #000000;"> آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی</span></span></span></span></span></span></a></strong></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">*************************************************<br></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15567"><span style="color: #ff0000;">***</span> موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+<span style="color: #0000ff;">پایگاه اندیشوران حوزه</span>+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی</a></span></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><br><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15915"><span style="color: #ff0000;">***</span> عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+<span style="color: #0000ff;">وبلاگ نسیم معرفت</span>+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی</a></span></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> text/html 2019-11-30T17:24:36+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره پنچ چیزاست که عزت آورد...+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1474 <p><img style="top: 0px; left: 122.667px; cursor: pointer;" src="http://saadat.andishvaran.ir/Files/User/UserID3523/IMG-20191104-WA0001.jpg" alt="" width="470" height="593"></p><p><br></p><p><img class="irc_mut" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS4fYL5aQ-mtFPnhHHS5mFEoDdiqQiJJBZLMfLq4Grz6mXGFrCn&amp;s" alt="نتیجه تصویری برای گل در گلدان زیبا" width="400" height="400"></p> <p><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: large;"><a style="background-color: #ffffff; text-align: right;" title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/بسم+الله+الرحمن+ارحیم/">***نسیم معرفت***</a></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size: medium;">به نام خدا</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium;">به نام خدایی که در همه حال نظاره گر اعمال ماست </span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">#</span></span></strong><i>پنچ چیز است که عزت آورد :</i></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">1</span>- یاد حضرت پرردگار</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">2</span>-وقار در رفتار</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">3</span>-صداقت در گفتار</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">4</span>-همنشینی با اَخیار</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">5</span>-پرهیز از اعمال ناهنجار</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">#</span></span></strong>سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong><a href="http://hakim-askari.rozblog.com/post/279"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;">**</span><span style="color: #000000;"> آیت الله <span style="color: #0000ff;">سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی</span></span></span></span></span></span></span></a></strong></span></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> text/html 2019-09-21T20:00:39+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره سناریوی شوم حذف اسامی مقدس شهداء از تابلوهای مَعابر..+هشتمین ستاره+آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1473 <p style="text-align: justify;"><img src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1398/06/29/13980629000135_Test_PhotoN.jpg" height="200"></p> <h1><span style="font-size: large;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/">***نسیم معرفت***</a></span></h1> <p><br></p> <p><br><b><span style="font-size: medium;"><a href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/5039/">*** سناریوی شوم حذف اسامی مقدس <span style="color: #ff0000;">شهداء</span> از تابلوهای مَعابر...</a></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">به نام خدا</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">به نام خدایی که در قرآن کریمش فرمود که : مپندارید کسانی که در راه خدا <span style="color: #ff0000;">کشته</span> شده اند ، مُردگانند بلکه زندگانند و در نزد جوار رحمت خاصّ الهی از رزق و روزی ویژه متنعِّم و برخوردارند . </span></b><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ‌</span> . سوره آل عمران آیه 169 . </span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">این روزها می شنویم و می بینیم که دست های نفاق نفوذ کرده در شهرداری ها بویژه شهرداری های تهران ، سناریوی شوم حذف اسامی مقدس <span style="color: #ff0000;">شهداء</span> از تابلوهای مَعابر و خیابان ها را که در دستور کار و در نیت پلیدشان داشتند عملی کردند و در موارد متعددی در سراسر کشور به این عمل ننگین پرداختند و نام ها و اسامی پاک و نورانی <span style="color: #ff0000;">شهدا</span> را حذف کردند و یا تغییر ناصحیح دادند و بجای آن ها&nbsp; عناوین و اسامی دیگری نصب نمودند !!&nbsp; این عناصر ضدّ ارزشی و ضدّ انقلابی جای گرفته در شهرداری ها برای توجیه اقدامات ننگینشان دست به توجیهات وقیحانه زدند که رسوایی آنها را آشکارتر نمود .&nbsp; <span style="color: #ff0000;">شهداء</span> و اسامی مقدّسشان نمادِ ارزش های دینی و اسلامی و انقلابی هستند .&nbsp; <span style="color: #ff0000;">شهیدان</span> و <span style="color: #ff0000;">شهدای</span> عزیز ما نمادِ عزّت و غیرت و حرّیّت و آزادی و فداکاری و جانبازی و رشادت و مجاهدت و ایثار و دفاع از حریم&nbsp; دین و اسلام و قرآن و اهل بیت </span></b><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span class="st"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span id="C16_LblContent"><span style="color: #00ff00;">(عَلَیهِمُ السَّلامُ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></b> و انقلاب و کشور هستند .&nbsp;&nbsp; یاد <span style="color: #ff0000;">شهداء</span> در واقع یاد ارزش های مُتعالی و انسان ساز است و بر همه ما لازم و واجب است که نگذاریم یاد <span style="color: #ff0000;">شهداء</span> به فراموشی سپرده شود .&nbsp; <span style="color: #ff0000;">شهدای</span> عزیز ما با پیروی از مکتب نورانی و حیاتبخش حضرت <span style="color: #ff0000;">سیّد الشهداء</span>&nbsp; </span></b><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span class="st"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span id="C16_LblContent"><span style="color: #00ff00;">(عَلَیهِ السَّلامُ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></b> و الهام از <span style="color: #ff0000;">قیام عاشورایی</span> و کربلایی سرور و سالار <span style="color: #ff0000;">شهیدان</span> ، در هشت سال دفاع مقدس در زیر بَیرق هدایت های قائد اعظم&nbsp; <span style="color: #0000ff;">حضرت امام خمینی </span>«ره» در برابر متجاوزین بعثی و صدّامیان که مُستَظهَر و مورد حمایت قدرت های&nbsp; استکباری شرق و غرب بویژه آمریکای جنایتکار بودند ایستادگی و مقاومت کردند و نیز در برابر تکفیری ها و داعشی های خون آشام و سفّاک که به فرمایش <span style="color: #0000ff;">حضرت آیت الله امام خامنه ای</span>&nbsp; عهده دار جنگ نیابتی مستکبرین عالَم در عراق و سوریه بودند ایستادگی کردند و جانانه و مُخلصانه جنگیدند و از جان خود گذشتند و در خون پاکشان غلتیدند تا اسلام و قرآن و تعالیم اهل بیت </span></b><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span class="st"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span id="C16_LblContent"><span style="color: #00ff00;">(عَلَیهِمُ السَّلامُ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></b> برقرار و برپا باشد ، تا عزّت و شرف و ناموس و حیثیت مسلمین حفظ شود ، تا ارزش های&nbsp; انسانی و الهی تحقق پیدا کند&nbsp; و تا خوبان بر ما حاکم شوند و ...&nbsp; اما متاسفانه&nbsp; بعد از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی&nbsp; ، مشاهده کردیم که این عناصر ضدِّ ارزشیِ نفوذ کرده در برخی از نهاد ها و ادارات از جمله شهرداری ها با سوء استفاده از تساهُل و ضعف مدیریتی و نظارتی برخی از مسؤلین و دستگاه ها اقدام&nbsp; به زدودن اسامی پاک <span style="color: #ff0000;">شهیدان</span> از تابلوهای معابر و خیابان ها و مسیرها در سطح کشور کردند که البته&nbsp; با هوشیاری ملّت عزیز و&nbsp; ولایتمدار و انقلابیون با بصیرت و هشدارهای برخی از ائمه جمعه ...&nbsp; سرشان به سنگ خورد <span style="color: #0000ff;">و «اِن شاءَ الله» عَنقریب خودِ این عوامل پلید و ضدّ ارزشی&nbsp; زدوده خواهند شد و رسوایی همیشگی بر ناصیه نَحسشان خواهد ماند .</span></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی </span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">سی ام شهریور 1398 .</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><br><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;"><b><a href="http://saadatmirghadim.ParsiBlog.com"><span style="color: #0000ff;">** آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی</span></a><br></b></span></span></b></span></b></span></b></span></span></b></span></b></span></b></span></b></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><b>**********************************************</b></p><p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><br><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15567"><span style="color: #ff0000;">***</span> موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+<span style="color: #0000ff;">پایگاه اندیشوران حوزه</span>+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی</a></span></span></span></span></strong></p> <p><br><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15915"><span style="color: #ff0000;">***</span> عناوین و موضوعات اخلاقی،تربیتی ، اجتماعی، سیاسی...+<span style="color: #0000ff;">وبلاگ نسیم معرفت</span>+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی</a></span></span></span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><br><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;"><b></b></span></span></b></span></b></span></b></span></span></b></span></b></span></b></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b>&nbsp;</b></p> text/html 2019-09-07T20:12:51+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره علی اصغر (عَ) یک منبرِجهانی است برای رساندن پیام کربلاوعاشوراء+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1472 <p style="text-align: justify;"><img class="irc_mi" src="http://static3.golestan24.com/thumbnail/q7nAkLlHQ41H/byDF1vEEwNz1MK1ljj8mUlXyQ4tn4aIoIpcM-Ta62GG6fzWYnedRVVDeKsMZ-BUR/1200.jpg" alt="Image result for ?شیرخوارگان حسینی?‎" width="450" height="258"></p> <p style="text-align: justify;"><img class="irc_mi" src="http://www.dana.ir/File/ImageThumb_0_608_458/993787" alt="Image result for ?علی اصغر امام حسین?‎" width="400" height="301"></p> <h1><span style="font-size: large;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/">***نسیم معرفت***</a></span></h1> <p><span style="font-size: large;"><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ</span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><br><strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/5033/">** علی اصغر <span style="color: #00ff00;">(عَ)</span> یک منبرِجهانی است برای رساندن پیام کربلاوعاشوراء</a></span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">سلام بر طفل شیرخواره حضرت اباعبدالله الحسین </span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span class="st"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span id="C16_LblContent"><span style="color: #00ff00;">(عَلَیهِ السَّلامُ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">ماجرای شهادت طفل شیرخواره ، عبداللهِ رَضیع معروف به&nbsp; حضرت علی اصغر باب الحوائج </span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span class="st"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span id="C16_LblContent"><span style="color: #00ff00;">(عَلَیهِ السَّلامُ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></strong> و پاره پاره شدن گلوی نازک و لطیف و نازنینش با تیر شُعبه دار حَرمَله ملعون و پرپر شدن گل مُعطّرِ رُباب با لبان خشکیده و&nbsp; تشنه در آغوش بابایش حسین </span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span class="st"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span id="C16_LblContent"><span style="color: #00ff00;">(عَلَیهِ السَّلامُ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></strong> حادثه و واقعه ای بسیار جانسوز و سوزناک است . این عزیز دلِ امام حسین </span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span class="st"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span id="C16_LblContent"><span style="color: #00ff00;">(عَ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></strong></span></strong> و رُباب یعنی علی اصغر ، در سرزمین تفتیده کربلا در روز عاشوراء بر اثر شدت گرما و تشنگی چنان حالتی داشت که امام حسین </span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span class="st"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span id="C16_LblContent"><span style="color: #00ff00;">(عَ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong> به شدت متاثِّر و نگران شد و به ناچار نزدیک خیمه ها آمد و فرمود :</span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;">»ناوِلُونِی عَلِیّاً&nbsp; ، ابْنِی ،&nbsp; اَلطِّفْلَ حَتّى‏ اُوَدِّعَهُ»</span> فرزند خُردسالم «على اصغر» را بیاورید و به من بدهید تا با او وداع کنم</span> . امام حسین </span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span class="st"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span id="C16_LblContent"><span style="color: #00ff00;">(عَ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></strong></span></strong></span></strong>&nbsp; این طفل شیرخواره را به دست گرفت و در مقابل دشمن ایستاد و با صدای رسا فرمود</span></strong><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"> : <span style="color: #0000ff;">«یا قَوْمِ قَدْ قَتَلْتُمْ أَخی وَ أَوْلادی وَ أَنْصارِی وَ ما بَقِیَ غَیْرُ هذَا الطِّفْلِ ، وَ هُوَ یَتَلَظَّى‏ عَطَشَاً مِنْ غَیْرِ ذَنْبٍ اَتاهُ إِلَیْکُمْ ، فَاسْقُوهُ شَرْبَةً مِنَ الْماءِ</span><span style="color: #0000ff;">»</span> . اى مردم&nbsp; شما برادر و فرزندان و یارانم را کُشتید و کسى جز این طفلِ شیرخواره که بدون هیچ گناهى از تشنگى مى‏‌سوزد و همانند ماهی که در خشکی افتاده باشد لب هایش بالا و پایین می آید ، کسی نمانده است، او را با جُرعه آبى سیراب کنید&nbsp; و در تعبیر دیگری آمده است که امام حسین&nbsp; </span></strong></span><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span class="st"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span id="C16_LblContent"><span style="color: #00ff00;">(عَ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong> در خطاب به لشکریانِ دشمن فرمود : </span></strong></span><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;">«<span style="color: #0000ff;">یا قَوْمِ ، إِنْ لَمْ تَرْحَمُونی فَارْحَمُوا هذَا الطِّفْلَ»</span> اى مردم اگر به من رحم نمى‌‏کنید و با من سَرِ جنگ دارید به این طفل خردسال و شیرخواره رحم کنید . در این حال بود که تیر شُعبه دار </span></strong></span><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;">حَرملةِ بن کاهِل اَسَدى به گلوی حضرت علی اصغر&nbsp; </span></strong></span><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span class="st"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span id="C16_LblContent"><span style="color: #00ff00;">(عَ)</span></span></span></a> </span></span></span></span></span></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong>نشست به گونه ای که در تاریخ چنین نقل شده است که : </span></strong></span><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_ctl00_lblBody"><span style="color: #0000ff;">فَذُبِحَ الطِّفلُ مِنَ الاُذُنِ اِلیَ الاُذُنِ</span> یعنی </span></span></strong></span><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_ctl00_lblBody"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_ctl00_lblBody">گوش تا گوش علی اصغر بواسطه این تیرِ حرمله بریده شد .</span></span></span></strong></span><strong><span style="font-size: medium;"> این مصیبت دردناک سندی روشن و واضح برای حقّانیّت حضرت اباعبدالله الحسین </span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span class="st"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span id="C16_LblContent"><span style="color: #00ff00;">(عَلَیهِ السَّلامُ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></strong> و مکتب پویای او بوده و هست و خواهد بود . حضرت علی اصغر </span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span class="st"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span id="C16_LblContent"><span style="color: #00ff00;">(عَلَیهِ السَّلامُ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></strong> در عصر ما می تواند <span style="color: #ff0000;">به عنوان منبری جهانی و بین المللی</span> ، پیام کربلاء و عاشوراء حسینی را به نیکوترین و زیباترین وجه&nbsp; همراه با احساس و عاطفه&nbsp; و سوز و گداز به همه عالَم و عالَمیان منعکس سازد و یزید و یزیدیان را به هر شکل و قیافه ای که باشند رسوا نماید . اگر رسانه های ما بتوانند به درستی در این زمینه به رسالت خود عمل کنند حرکت و نهضت عظیمی در جهان به راه خواهد افتاد و منشأ خیرات و برکات بی شمار و غیر قابل وصف خواهد شد و بحمدالله&nbsp; با تأسیس مجمع جهانی حضرت علی اصغر </span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span class="st"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span id="C16_LblContent"><span style="color: #00ff00;">(عَلَیهِ السَّلامُ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></strong> در اوّلین جمعه از ماه محرّم در سال 1383 و با برگزاری همه ساله همایش های شیرخوارگان حسینی در شهرهای ایران و جهان ، هر ساله توجه جهانیان به این مسأله و جریان کربلای حسینی جلب شده و دل ها و ذهن های مردم عالَم را به سوی خود کشانیده است .&nbsp; همایش های باشکوه شیرخوارگان حسینی با حضور چشمگیر مادرانی&nbsp; که بچه های شیرخواره را با پیشانی بندهایی با نام علی اصغر و نام امام حسین </span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span class="st"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span id="C16_LblContent"><span style="color: #00ff00;">(عَلَیهِ السَّلامُ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></strong>&nbsp; در آغوش می کشند از جهت ابعاد تربیتی و معنوی و عشق و ارادت&nbsp; به اهل بیت </span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span class="st"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span id="C16_LblContent"><span style="color: #00ff00;">(عَلَیهِمُ السَّلامُ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></strong>&nbsp; بسیار سازنده و اثربخش است .&nbsp; خداوند همه&nbsp; ما را از عاشقان&nbsp; و دلدادگان به اهل بیت عصمت و طهارت </span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span class="st"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span id="C16_LblContent"><span style="color: #00ff00;">(عَلَیهِمُ السَّلامُ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></strong></span></strong> و از پیروان راه نورانی آنها قرار بدهد . آمینَ ربَّ العالَمین </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><br><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;"><strong><a href="http://saadatmirghadim.ParsiBlog.com"><span style="color: #0000ff;">** آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی</span></a></strong></span></span></strong></span></strong></span></strong></span></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;">********************************************</span></strong></span></span></strong></span></strong></span></strong></span></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size: medium;"><br><strong><strong><a href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3071/">** درس هایی از کربلا وقیام امام حسین (علیه السلام)+<span style="color: #0000ff;">نسیم معرفت</span>+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی</a></strong></strong></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><br><strong><a href="http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=7851">درس هایی از کربلا و قیام امام حسین (علیه السلام)+پایگاه اندیشوران حوزه+آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی</a></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong></span></span></strong></span></strong></span></strong></span></span></strong></span></strong></span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></p> text/html 2019-09-07T20:08:45+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره این زن هزار مرتبه از جان گذشته بود+شعر از احمد علوی شاعر آیینی+هشتمین ستاره http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1471 <p style="text-align: justify;"><img class="irc_mi" src="http://media.sourehonar.ir/Original/1396/04/10/IMG17283146.jpg" alt="Image result for ?احمد علوی شاعر آیینی?‎" width="450" height="314"></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;"><img class="irc_mi" src="http://www.shereheyat.ir/sites/default/files/styles/poet_80_80/public/upload/poets/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C_0.jpg?itok=irnkXliu" alt="Image result for ?احمد علوی شاعر آیینی?‎" width="450" height="450"></span></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <h1><span style="font-size: large;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/">***نسیم معرفت***</a></span></h1> <p style="text-align: justify;"><b>&nbsp;</b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">* شعری از شاعرِ آیینی ، مُخلِص و دلداده به اهل بیت </span></b><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span class="st"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span id="C16_LblContent"><span style="color: #00ff00;">(عَلَیهِمُ السَّلامُ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></b></span></b></span></b></span></b><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span class="st"><b>&nbsp;</b></span></span></span></span></span></span></b></span></b></span></b></span></b>&nbsp; <span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;">،</span> جناب آقای احمد علوی</span> در باره حضرت زینب </span></b><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span class="st"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span id="C16_LblContent"><span style="color: #00ff00;">(سَلامُ اللهِ عَلَیها)&nbsp; <span style="color: #000000;">که اَلحقّ و الأِنصاف بسیار عالی سروده است . خدایش بحقِّ حضرت پیام رسان کربلا&nbsp; بهترین بشارت و عنایت را به ایشان عطا فرماید .</span></span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></b></span></b></span></b></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><br><span style="color: black;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span class="st"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #000000;"><a href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/5035/">** <span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;">این زن</span><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;"> ه</span>زار مرتبه از جان گذشته بود</span></span>+شعر از احمد علوی شاعر آیینی</a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: black;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span class="st"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><br></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></b></span></b></span></b></p> <div class="activity_pics_wrapper clearfix" style="text-align: justify;"> <div class="activityListRow_userWall_pic activityListRow_userWall_mainPic clearfix"><b>&nbsp;</b></div> </div> <div id="bodyIn_2646703" style="text-align: justify; overflow: hidden;"><b><span style="font-size: medium;">این زن که از برابر طوفان گذشته بود<br> عمرش کنار حضرت باران گذشته بود</span></b></div> <div style="text-align: justify; overflow: hidden;"><b><span style="font-size: medium;"><br> <span style="color: #ff0000;">صبرش</span> امانِ حوصله ها را بریده بود<br> وقتی که از حوالی میدان گذشته بود</span></b></div> <div style="text-align: justify; overflow: hidden;"><b><span style="font-size: medium;"><br> بارانِ اشک بود و عَطَش شُعله می کشید<br> آب از سَرِ تمامِ بیابان گذشته بود</span></b></div> <div style="text-align: justify; overflow: hidden;"><b><span style="font-size: medium;"><br> <span style="color: #ff0000;">آتش</span> گرفته بود و سر از پا نمی شناخت<br> از خیمه های بی سر و سامان گذشته بود...</span></b></div> <div style="text-align: justify; overflow: hidden;"><b><span style="font-size: medium;"><br> اما هنوز آتش در را به یاد داشت<br> آن روزها چه سخت و پریشان گذشته بود</span></b></div> <div style="text-align: justify; overflow: hidden;"><b><span style="font-size: medium;"><br> می دید آیه آیه ی آن زیر دست و پاست<br> کار از به نیزه کردن قرآن گذشته بود</span></b></div> <div style="text-align: justify; overflow: hidden;"><b><span style="font-size: medium;"><br> <span style="color: #ff0000;">یک لحظه</span> از ارادت خود دست برنداشت<br> عُمرش تمام بر سَرِ پیمان گذشته بود</span></b></div> <div style="text-align: justify; overflow: hidden;"><b><span style="font-size: medium;"><br> زینب هزار بار خودش هم <span style="color: #ff0000;">شهید</span> شد<br> از بس که از کنار <span style="color: #ff0000;">شهیدان</span> گذشته بود</span></b></div> <div style="text-align: justify; overflow: hidden;"><b><span style="font-size: medium;"><br> بر صفحه های <span style="color: #ff0000;">سُرخ مَقاتِل</span> نوشته اند<br> <span style="color: #0000ff;">این زن هزار مرتبه از جان گذشته بود</span></span></b></div><div style="text-align: justify; overflow: hidden;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;"><br></span></span></b></div><div style="text-align: justify; overflow: hidden;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;"><br></span></span></b></div><div style="text-align: justify; overflow: hidden;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">[وبلاگ نسیم معرفت+سعادت:&nbsp; http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/5035/]<br></span></span></b></div> <div style="text-align: justify; overflow: hidden;"><b><span style="font-size: medium;"><br> </span></b></div> text/html 2019-08-11T20:04:05+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره ظریف ظرافت بیشتری از خود نشان دهد+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+هشتمین ستاره http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1470 <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><img src="https://cdn.isna.ir/d/2019/08/06/3/57922773.jpg" alt="Image result for ?دیدار سردار سلیمانی با دکتر ظریف?‎" height="300"></span></strong></p> <h3><span style="font-size: large;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/">***نسیم معرفت***</a></span></h3> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></p> <h3><span style="font-size: medium;"><br><a href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/5011/"><span style="color: #ff0000;">**</span> ظریف ظرافت بیشتری از خود نشان دهد ...</a></span></h3> <p><span style="font-size: medium;"><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">دیپلماسی لبخندِ جناب دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت یازدهم و به اصطلاح دولت تدبیر و امید&nbsp; اگر چه&nbsp; فراز و فرود ها و اما و اگرها و حرف و حدیث ها و&nbsp; نقد و انتقادهای زیادی مخصوصا در باب مذاکرات هسته ای و برجام و برجامیّات داشته و دارد و حتی بر ضرر کشور و خودش هم تمام شده و مورد تحریم&nbsp; آمریکا نیز واقع شده است&nbsp; ولی به هر حال نقاط مثبتی&nbsp; هم داشته <span style="color: #0000ff;">و به قول نیکُلاس مادرو رئیس جمهور ونزوئلا</span>&nbsp; آقای ظریف خودش یک پهپاد (در مقابل آمریکا) است .&nbsp; در مجموع با تحریمی&nbsp; که جناب ظریف دچارش شده بخش مهمّی از اوضاع نابسامان دیپلماسیش فعلا تحت الشعاع تحریمش واقع شده و با دیداری که <span style="color: #0000ff;">سردار حاج قاسم سلیمانی</span> به حسب اقتضائات زمان و درایتش در تاریخ پانزدهم مرداد 1398&nbsp; در محلّ وزارت امور خارجه ایران با ایشان داشته&nbsp; امید است که ظریف ، ظرافت و نورانیت بیشتری پیدا کند&nbsp; و همیشه در خدمت به اسلام و انقلاب و ولایت فقیه و مواجهه با اجانب و مُستکبرین عالَم استوار باقی بماند و هوشیاری بیشتری از خود نشان دهد . </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><br><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;"><strong><a href="http://saadatmirghadim.ParsiBlog.com"><span style="color: #0000ff;">آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی</span></a><br></strong></span></span></strong></span></strong></span></strong></span></span></strong></span></strong></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><strong>************************************************</strong></p><p style="text-align: justify;"><br><strong></strong></p><p style="text-align: justify;"><strong></strong> </p><p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><a title="احکام خمس+سایت حکیم عسکری لشت نشایی گیلانی+پرسش و پاسخ+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی" href="http://hakim-askari.rozblog.com/post/508"><span style="color: #ff0000;">**&nbsp; </span>احکام خمس+<span style="color: #0000ff;">سایت حکیم عسکری لشت نشایی گیلانی</span>+<span style="color: #ff0000;">پرسش و پاسخ</span>+<span style="color: #ff0000;">کلیک</span></a></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><br></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><br><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15567"><span style="color: #ff0000;">***</span> موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+<span style="color: #0000ff;">پایگاه اندیشوران حوزه</span>+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی</a></span></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><br><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;"><strong><a href="http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15833"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">**</span>&nbsp; نقدی بر سخنانِ ناصوابِ آیت الله سید کمال حیدری</span> +<span style="color: #0000ff;">آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لا<span style="color: #0000ff;">ه</span><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;">یجی</span>+پایگاه اندیشوران حوزه+ <span style="color: #ff0000;">کلیک</span></span></span></a></strong></span></span></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><br><strong></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;"><strong></strong></span></span></strong></span></strong></span></strong></span></span></strong></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></p> text/html 2019-08-11T19:59:46+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره چرا باید سر مربّی ها ایرانی باشند؟! +آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+هشتمین ستاره http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1469 <p style="text-align: justify;"><img src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2019/08/07/2/2572974.jpg" alt="Image result for ?سرمربی ما باید ایرانی باشد?‎"></p> <h3><span style="font-size: large;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/">***نسیم معرفت***</a></span></h3> <p><span style="font-size: large;"><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">به نام خدا</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/5007/"><span style="color: #ff0000;">*</span> چرا باید سر مربّی ها ایرانی باشند<span style="color: #ff0000;">؟! </span>...</a></span></strong><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><br><strong><span style="font-size: medium;">من همواره مُعتقد بوده‌ام که مجموعه های ورزشی کشور شایسته است سرمربّی ایرانی داشته باشند .&nbsp; (<span style="color: #0000ff;">امام خامنه ای</span>)</span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">ایران سرزمین دلیران و دلاوران و </span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;">قهرمانان و</span></strong> نام آوران&nbsp; است که با سابقه تمدن هزاران ساله&nbsp; در علم و صنعت و&nbsp; ادب و فرهنگ و&nbsp; هنر هماره مورد توجه جهانیان بوده و هست و خواهد بود . فرهنگ ایران و ایرانی وقتی که با تعالیم نورانی انبیاء مخصوصا با تعالیم حیاتبخش پیامبر عظیم الشَّأن اسلام </span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;">(ص)&nbsp;</span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></strong> و اهل بیت گرامیش&nbsp; </span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;">(عَلَیهِمُ السَّلامُ</span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;">)&nbsp; </span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></strong> پیوند و گره خورد و در آمیخت شکوفاتر و درخشنده تر و زیبنده تر گردید . بارزترین شاخصه ایرانی ها در طول تاریخ&nbsp; بویژه از زمانی که&nbsp; به اسلام&nbsp; و قرآن و اهل بیت </span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong>&nbsp;</strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;">(عَلَیهِمُ السَّلامُ</span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;">) </span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></strong>&nbsp; رو آوردند ، فُتُوّت و جوانمردی و حریّت و آزادگی و نفی ظلم و نفی ذلت پذیری بوده و می باشد . اگر چه برخی پادشاهان و حاکمان ایران زمین و حامیان و اطرافیان آنها سر سپرده و آلت دست بیگانگان بودند و آثار نکبت بار و زیان باری&nbsp; ببار آوردند ولی ملت شریف ایران هیچگاه در باطن خود خواهان سیطره و تسلط اجانب بر خود نبودند و همیشه در پی عزت و شرف و سرافرازی و استقلال بودند و هستند و خواهند بود .&nbsp; بعد از انقلاب اسلامی و پایه گذاری نظام جمهوری اسلامی ایران توسط <span style="color: #0000ff;">حضرت امام خمینی</span>&nbsp; سعی و تلاش بر این بوده و هست که شعار متعالی <span style="color: #0000ff;">«استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی»</span>&nbsp; با محوریت <span style="color: #0000ff;">ولایت فقیه</span> در همه جا و در همه عرصه های داخلی و خارجی&nbsp; همیشه حفظ شود و هیچ چیزی در هیچ امری از امور نباید استقلال و آزادی و اسلامیت&nbsp; کشور و ملت ما را مخدوش سازد . البته استقلال سیاسی و نظامی و اقتصادی و مانند آن ها&nbsp; داشتن به معنای نفی تعامل با دیگر کشور ها و حکومت های دنیا نیست . باید تا می توانیم و ممکن است از ظرفیت ها و توانمندی ها و استعداد ها و امکانات داخلی بهره گرفت . بر این اساس &nbsp; هیچ لزومی ندارد که با وجود افراد شایسته و لایق و با تجربه و کاردان و خِبره ایرانی در امور ورزشی&nbsp; که می توانند سرمربی های لایق و توانمندی برای ورزشکاران و مجموعه های ورزشی کشور ما باشند ، از سرمربی های خارجی که چه بسا همراه با هزینه های هنگفت و سرسام آور و نیز همراه با منّت گذاری و غیره باشد ، استفاده شود .&nbsp; وابستگی به خارج در مسئله سرمربّی ها یک نقص و آسیب و عیب بزرگی بود که&nbsp; سال های مُتمادی&nbsp; ایرانی ها و ورزشکاران مُتعهّد را آزرده خاطر و نگران می ساخت . بحمدالله&nbsp; نیروها و جوانان کشور ما در همه&nbsp; زمینه های علمی و ورزشی و غیره قابلیّت های&nbsp; تحسین برانگیزی در سطح داخلی و خارجی و بین المللی از خود نشان دادند و می دهند و مدال های افتخار آفرینی را به ارمغان آوردند و می آورند . بیاییم به توانمندی ها و قابلیّت ها و استعداد های شگرف داخلی خود در همه عرصه ها از جمله عرصه ها و میدان های ورزشی را&nbsp; باور و اعتقاد و اعتماد و ایمان داشته باشیم و آنگاه ثمرات ارزشمند و خیره کننده آن را با حِسِّ زیبای داخلی به تماشا بنشینیم&nbsp; . بیاییم ورزش ما را مُتعالی کنیم و از هر چیزی که سبب انحطاط&nbsp; آن است پالایش نماییم . بیاییم به در خواست و خواسته شایسته <span style="color: #0000ff;">مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام خامن</span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">ه ای</span> جامه عمل بپوشیم که در تاریخ شانزدهم مرداد 1398 در دیدار مدال آوران اُلمپیاد های علمی و اعضای تیم ملّی والیبال جوانان در بخشی از سخنانش فرمودند :&nbsp;&nbsp; </span></strong><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;">من همواره مُعتقد بوده‌ام که مجموعه های ورزشی کشور شایسته است سرمربّی ایرانی داشته باشند .&nbsp;</span></strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><br><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"><span class="HadithText"><strong><span style="font-size: medium;"><span class="HadithText"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;"><strong><a href="http://saadatmirghadim.ParsiBlog.com"> <span style="color: #0000ff;">آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی</span></a></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"><span class="HadithText"><strong><span style="font-size: medium;"><span class="HadithText"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #0000ff;">*******************************************</span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p><p style="text-align: justify;"><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><a title="احکام خمس+سایت حکیم عسکری لشت نشایی گیلانی+پرسش و پاسخ+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی" href="http://hakim-askari.rozblog.com/post/508"><span style="color: #ff0000;">**&nbsp; </span>احکام خمس+<span style="color: #0000ff;">سایت حکیم عسکری لشت نشایی گیلانی</span>+<span style="color: #ff0000;">پرسش و پاسخ</span>+<span style="color: #ff0000;">کلیک</span></a></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><br></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><br><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;"><a href="http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15567"><span style="color: #ff0000;">***</span> موضوعات و عناوین اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و اعتقادی و حدیثی+<span style="color: #0000ff;">پایگاه اندیشوران حوزه</span>+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی</a></span></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p class="pt-a0-000013" style="text-align: justify;" dir="rtl"><strong>&nbsp;</strong></p><p style="text-align: justify;"></p><p><strong><span style="font-size: medium;"><br></span></strong></p> text/html 2019-05-09T20:44:21+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره از ماست که بر ماست+هشتمین ستاره+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1468 <div class="TopPost"> <div class="TopPost2"> <b><a href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/4952/">از ماست که بر ماست+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی</a></b></div></div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><img class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" src="http://bayanbox.ir/preview/1439095751411884583/agha-emam-gomnam313.ir-4.jpg" alt="Image result for ?تصویر خامنه ای و خمینی?‎" width="350" height="500"></p> <p style="text-align: justify;"><img class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" src="https://scontent-lga3-1.cdninstagram.com/vp/28034fbc3499bcab7a5ff64f9f76c51d/5CE029CD/t51.2885-15/e35/42893840_267803003864590_8349792274208917142_n.jpg?_nc_ht=scontent-lga3-1.cdninstagram.com" alt="Image result for ?تصویر خامنه ای و خمینی?‎" width="375" height="375"></p> <h1><span style="font-size: large;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/">***نسیم معرفت***</a></span></h1> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;">به نام خدا</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: small;">از ماست که بر ماست </span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: small;"><br></span></strong></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;">برخی از آسیب ها&nbsp; و خسارت ها در کشور ناشی از حوادث طبیعی است که کمی هم طبیعی است هر چند که بشریت و جوامع بشری در طول&nbsp; تاریخ در مَصاف با حوادث طبیعی به راه حل های ثمر بخشی رسیده اند و می رسند و مسؤلان کشور ما هم باید در این باره طرح و فکر و برنامه دقیق داشته باشند&nbsp; ...&nbsp;&nbsp; و برخی از آسیب های مختلف اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و حتی مدیریتی در کشور ما ناشی از کاستی ها و خسارت هایی است که از رژیم فاسد شاهنشاهی پهلوی و مانند آن بجا مانده است که باید در این باره&nbsp; چاره اندیشی شود&nbsp; و اقداماتی انجام گیرد ...&nbsp; و بخشی از مشکلات و گرفتاری ها ناشی از فشارها و تهدیدها و اقدامات خصمانه و کینه توزانه دشمنان اسلام و انقلاب و <span style="color: #0000ff;">نظام جمهوری اسلامی</span> است که از قبل و بعد از انقلاب وجود داشته و هنوز هم با فراز و نشیب هایی ادامه دارد . یک سال و اندی و یا دو سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذشت که مستکبرین عالَم از شرق و غرب و در رأس آنها آمریکای جهانخوار و ستمگر در تاریخ 31 شهریور سال 1359 جنگ ویرانگری را توسط رژیم سفّاک و جتایتکار حزب بعث عراق و صدّام ملعون به کشور و ملّت و نظامِ مقدّسِ نوپای ما وارد کردند که هنوز هم آثار تخریبی آن مشاهده می شود ، اگر چه از زاویه دیگر به فرمایش <span style="color: #0000ff;">امام خمینی</span> «ره» ما می پذیریم که جنگ یک نعمت بود تا در برابر تهدیدهای دیگر آبدیده تر و محکم تر و استوارتر و مقاوم تر باشیم ...&nbsp; <span style="color: #0000ff;">بحمدالله</span> به برکت اسلام و قرآن و اهل بیت&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;">(عَلَیهِِمُ السَّلامُ)</span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>&nbsp;</span></strong></span> و هدایت ها و رهنمود های علماء و مراجع عظام و روحانیت و خواصِّ مُتعهد حوزوی و دانشگاهی و درایت و بصیرت ملّت شریف ایران و اقدامات و آمادگی های نهاد های امنیتی و نظامی بخصوص سپاه و بسیج و نیز به برکت هدایت ها و تدبیرهای هوشمندانه و مقتدرانه <span style="color: #0000ff;">حضرت امام خمینی و امام خامنه ای</span> تا کنون در برابر همه اقدامات و تهدیدات و فشارهای ظالمانه دشمنان اسلام و انقلاب و معاندین داخلی و خارجی ایستادگی کردیم و&nbsp; نقشه های شوم شان را نقش بر آب کردیم و خواهیم کرد ... دشمنان اسلام و انقلاب و حکومت های استکباری از ولایت فقیه و ولیّ فقیه ضربه خوردند زیرا که هر نقشه شومی که پیاده کردند توسط این رُکنِ رَکینِ نظام </span></strong><strong><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong>از هم پاشید و عقیم ماند و باید بدانیم که : </span></strong><strong><span style="font-size: small;"><span style="color: #0000ff;"><strong>&nbsp;</strong><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;">ولایت فقیه ستون و عمود استوارِ خیمه نظام و انقلاب و دژِ نفوذ ناپذیر است</span></strong></span></strong> <span style="color: #000000;">.</span> </span>مسؤلان و همه ملت باید قدر این هدیه الهی را بدانند . امام خمینی ولایت فقیه را هدیه الهی می دانست و فرمودند : </span></strong><strong><span style="font-size: small;">ولایت فقیه برای مسلمین یک هدیه ‏ای است که خدای تبارک و تعالی داده است . (</span></strong><strong><span style="font-size: small;">صحیفه امام؛ ج 10، ص 407 . ) و نیز جهت صیانت از کشور و نظام توصیه فرمودند : </span></strong><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;">پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد .... </span></strong> &nbsp; و همچنین بخشی از مشکلات و خسارت ها و گرفتاری های کشور و ملّت عزیز ما ناشی از سوء مدیریت و بی عرضگی و سادگی و سطحی نگری برخی از مسؤلین است که مستکبرین را جسور و گستاخ کرده و فشارها و تهدیدات و تحریم ها را افزایش داده است . اگر دست اندرکاران امور اجرایی کشور در سطوح مختلف اعمّ از دولت و مجلس و ...&nbsp; به رهنمود ها و دستورالعمل ها و تذکرات و اخطارهای واقع بینانه ولیّ فقیه زمان و ولیّ امر مسلمین <span style="color: #0000ff;">حضرت آیت الله العُظمی امام خامنه ای</span>&nbsp; اهتمام و توجه و عمل می کردند بسیاری از این فشارها و مشکلات معیشتی و ناهنجاری های فرهنگی و سیاسی و ...&nbsp; مُرتفع می شد ولی چه کنیم که : <span style="color: #0000ff;">از ماست که بر ماست</span> . و چه زیبا سرود آن شاعر ناموَر :&nbsp; از خویش بنالیم که جانِ سخن اینجاست - </span></strong><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;">از ماست که‌ بر ماست</span></strong></span></strong><strong><span style="font-size: small;"> * </span><span style="font-size: small;">ما بحث نرانیم در آن نکته که پیداست - </span></strong><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;">از ماست که‌ بر ماست</span></strong></span></strong>&nbsp;<strong><span style="font-size: small;">...&nbsp; امید است که برخی از مسؤلین بیدار شوند و دغدغه های مردم و علماء و روحانیت متعهد و رهبر عزیز ما را درک&nbsp; کنند و بفهمند و بیشتر از این مایه زیان و ضرر نگردند .</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><br><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-size: medium;"><strong><a href="http://hakim-askari.rozblog.com/post/279"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;">آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی</span></span></span></span></span></span></span></a></strong></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;"><br></span></strong></p> text/html 2019-05-03T21:31:01+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره آیا شهید مجید قربانخانی را می شناسید؟!!!+حُر ِّمدافعان حرم+هشتمین ستاره http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1467 <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><img class="irc_mi" style="margin-top: 0px;" src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/2/6/3437218_826.jpg" alt="Image result for ?شهید مجید قربانخانی?‎" width="374" height="450"></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br><b><img class="irc_mi" style="margin-top: 71px;" src="http://static2.golestan24.com/thumbnail/95JlWhcWu3zc/byDF1vEEwNz1MK1ljj8mUlXyQ4tn4aIoIpcM-Ta62GFYElmg5GWg8VDeKsMZ-BUR/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF+%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" alt="Image result for ?شهید مجید قربانخانی?‎" width="357" height="400"></b></span></p> <h1><span style="font-size: large;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/">***نسیم معرفت***</a></span></h1> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><br></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><a href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/4950/">* آیا <span style="color: #ff0000;">شهید</span> مجید قربانخانی را می شناسید؟!!!+<span style="color: #ff0000;">حُر ِّمدافعان حرم</span></a>&nbsp;</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><br></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><span style="color: #ff0000;">شهید</span> مجید قربانخانی در 30&nbsp; مرداد ماه سال 1369&nbsp; در محله یافت آباد تهران چشم به جهان گشود ....&nbsp;&nbsp; تا اینکه یک روز به کربلا سفر کرد (سال 1395) کربلا او را به یک انسان کاملا متفاوت تبدیل کرد . وقتی که از کربلا باز گشت کاملا تغییر کرده بود . در قهوه خانه خودش ، با یک پسر جوان به نام<span style="color: #0000ff;"> مرتضی کریمی شالی</span> آشنا شد جوانی که شغلش پاسدار بود . <span style="color: #0000ff;">مرتضی کریمی شالی</span> پاسداری بود که به قهوه خانه مجید می رفت و آنجا با هم آشنا شده و رفاقت پیدا کرده بودند. همین رفاقت هم فکر رفتن به سوریه را به سر مجید انداخت. یک شب مجید به دعوت مرتضی&nbsp; به هیئتی رفت که در آن درباره مظلومیت حضرت زینب <span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;">(سَلامُ اللهِ عَلَیها)</span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> در سوریه گفته شد که بعدا گفتند مجید آن شب در آن هیئت خیلی تحت تأثیر قرار گرفت. چهار نفر از آنهایی که همان شب در آن هیئت بودند بعدا در سوریه به شهادت رسیدند و مجید یکی از آنها بود ...&nbsp; ... و نیز&nbsp; مجید عاشق حضرت رقیّه بود&nbsp; ... آری این آشنایی باعث شد که <span style="color: #ff0000;">شهید</span> مجید قربانخانی به فکر سفر به سوریه بیفتد و تصمیم بگیرد که در راه مظلومیّت حضرت زینب <span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;">(سَلامُ اللهِ عَلَیها)&nbsp; <span style="color: #000000;">مبارزه کند . به سوریه رفت و مدافع حرم شد و با تمام جان و دل برای محافظت از حرم حضرت زینب&nbsp; </span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;">(سَلامُ اللهِ عَلَیها)&nbsp; <span style="color: #000000;">جنگید تا اینکه </span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span>&nbsp;<span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #000000;">مجید در منطقه خان طومان از مناطق استان حَلَب سوریه به دست گرگ های وحشی داعشی اسیر و سپس سوزانده شد و در سنّ 25 سالگی به فیض <span style="color: #ff0000;">شهادت</span> نائل آمد و پس از سه سال فقط استخوان های سوخته شده او به وطن برمی گردد ...&nbsp;</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> <span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">شهید</span> مدافع حرم مجید قربانخانی<span style="color: #0000ff;"> بیست و یکم دی ماه سال 1394</span> به‌ همراه چند تن از همرزمانش همچون <span style="color: #ff0000;">شهید</span> مصطفی چگینی، <span style="color: #ff0000;">شهید</span> مرتضی کریمی و <span style="color: #ff0000;">شهید&nbsp;</span> محمد آژند در خان طومان سوریه به <span style="color: #ff0000;">شهادت </span>رسید&nbsp; .&nbsp; </span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span><span style="font-size: small;"><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><b>پیکر پاک و مطهر<span style="color: #ff0000;"> شهید</span> مدافع حرم «مجید قربانخانی» معروف به <span style="color: #ff0000;">«حُر ِّمدافعان حرم»</span>، بعد از گذشت سه سال از شهادتش تفحص و به وطن بازگردانده شد.&nbsp; پیکر مطهر <span style="color: #ff0000;">شهید</span> مدافع حرم ، مجید قربانخانی برای طواف گرد ضریح مقدس حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) به درخواست مادرش به شهر مشهد منتقل شد . پیکر مطهر این شهید عزیز صبح چهارشنبه ، چهارم اردیبهشت ماه 98 وارد فرودگاه مشهد و ساعت 11 وارد حرم مطهر امام رضا(ع) شد و پیکر پاکش در ششم اردیبهشت 98&nbsp; در زادگاهش&nbsp; «محله یافت آباد تهران» با حضور گسترده و چشمگیر مردم تشییع و سپس در گلزار شهدای یافت آباد به خاک سپرده شد . </b></span></span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span><span style="font-size: small;"><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/">&nbsp;</a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><br></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><br><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #000000;">*** <span style="color: #ff0000;">شهید</span> مدافع حرم <span style="color: #0000ff;">مجید قربانخانی</span> بیست و یکم دی ماه سال 1394 به‌ همراه چند تن از همرزمانش همچون <span style="color: #ff0000;">شهید</span> مصطفی چگینی ، <span style="color: #ff0000;">شهید</span> مرتضی کریمی و <span style="color: #ff0000;">شهید</span> محمد آژند در خان طومان سوریه به <span style="color: #ff0000;">شهادت</span> رسید .</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b>*** پیکر مطهر<span style="color: #ff0000;"> شهید</span> مدافع حرم «مجید قربانخانی» معروف به <span style="color: #ff0000;">«حُر ِّمدافعان حرم»</span>، بعد از گذشت سه سال از شهادتش تفحص و به وطن بازگردانده شد.&nbsp; پیکر مطهر <span style="color: #ff0000;">شهید</span> مدافع حرم ، مجید قربانخانی برای طواف گرد ضریح مقدس حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) به درخواست مادرش به شهر مشهد منتقل شد . پیکر مطهر این شهید عزیز صبح چهارشنبه ، چهارم اردیبهشت ماه 1398&nbsp; وارد فرودگاه مشهد و ساعت 11 وارد حرم مطهر امام رضا(ع) شد.</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><br><span style="font-size: small;"><b>*** در پی تفحص انجام شده، پیکر مطهر شهید مدافع حرم «مجید قربانخانی» کشف و شناسایی شد. این <span style="color: #ff0000;">شهید</span> که معروف به </b></span><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><b><span style="color: #ff0000;">«حُر ِّمدافعان حرم»</span></b></span></span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span> بود، بعد از گذشت سه سال از شهادتش تفحص شده و به وطن بازگشت . گفتنی است، شهید مجید قربانخانی متولد مرداد ماه 1369 در محله یافت‌آباد تهران بود. او در 21 دیماه سال 1394 به همراه همرزمانش مانند <span style="color: #ff0000;">شهید</span> مصطفی چگینی، <span style="color: #ff0000;">شهید</span> مرتضی کریمی و <span style="color: #ff0000;">شهید</span> محمد آژند در خان‌طومان سوریه به <span style="color: #ff0000;">شهادت</span> رسید و <span style="color: #0000ff;">مفقود الاثر</span> شد . مادر <span style="color: #ff0000;">شهید</span> قربانخانی با شنیدن خبر شناسایی فرزند شهیدش اشک ریخته و داستانی از توسلش به اباعبدلله الحسین(ع) بازگو کرد ...<br></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><a href="http://hakim-askari.rozblog.com/post/279"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;">**</span><span style="color: #000000;"> <span style="color: #0000ff;">آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی</span></span></span></span></span></span></span></a></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><br></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b>**********************************</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br><b><img title="شهید سید علی سعادت میرقدیم لاهیجانی - وبگاه نسیم معرفت" src="http://rozup.ir/up/fcbarcelonaz/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%DB%8C15.jpg" alt="شهید سید علی سعادت میرقدیم لاهیجانی - وبگاه نسیم معرفت" width="400" height="500"></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;"><b><a href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/4895/"><span style="color: #ff0000;">****</span> درباره <span style="color: #ff0000;">شهید</span> <span style="color: #0000ff;">سیدعلی سعادت میرقدیم لاهیجی</span> چه می دانید؟!+...<span style="color: #ff0000;">.+نسیم معرفت</span></a></b></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><b>[</b></span><span style="color: #000000;"><b><b><span style="color: #000000;">http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/4895</span>/]</b></b></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;"><b><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;"><b><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #0000ff;"><b><a href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/4895/"><span style="color: #ff0000;">****</span> درباره شهیدسیدعلی سعادت میرقدیم لاهیجی چه می دانید؟!+...<span style="color: #ff0000;">.+نسیم معرفت</span></a></b></span></span></b></span></span></b></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b>**********************************************</b></span></p> <h3><b><a href="https://www.yjc.ir/fa/news/6911626/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85"><span dir="rtl">*** <span style="color: #ff0000;">شهید</span> مجید قربانخانی از زمان <span style="color: #ff0000;">شهادت</span> و <span style="color: #0000ff;">مزار</span> خود خبر داده بود +فیلم</span></a></b></h3> <h3><b><a href="http://harimeharam.ir/shahid/135/?n=%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C"><span dir="rtl">***&nbsp; <span style="color: #ff0000;">مشخصات</span> <span style="color: #ff0000;">شهید</span> مجید قربانخانی</span><span dir="rtl">&nbsp; + مزار <span style="color: #ff0000;">شهید </span>+ حریم حرم<br></span></a></b></h3> <h3><span style="font-size: small;"><b><a href="https://www.yjc.ir/fa/news/6909560/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85"><span dir="rtl">*** لحظه ورود پیکر <span style="color: #ff0000;">شهید</span> مجید قربانخانی به کشور +فیلم - باشگاه خبرنگاران</span></a></b></span></h3> <h3><span style="font-size: small;"><b><a href="https://www.farsnews.com/news/13950613000017/%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%B4-%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%85"><span dir="rtl">*** داش مجید می‌گفت خالکوبی‌ام یا پاک می‌شود یا خاک/ بعد از <span style="color: #ff0000;">شهادتش</span> فهمیدم ...</span></a></b></span></h3> <h3><span style="font-size: small;"><b><a href="https://www.yjc.ir/fa/news/6911626/%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85"><span dir="rtl">*** <span style="color: #ff0000;">شهید</span> مجید قربانخانی از زمان <span style="color: #ff0000;">شهادت</span> و مزار خود خبر داده بود +فیلم</span></a></b></span></h3> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><a href="https://www.farsnews.com/news/13950613000017/%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%B4-%D9%81%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%85">&nbsp;</a><a class="irc_pt irc_tas irc-cms i3598 irc_lth" style="text-align: left;" dir="rtl" rel="noopener" tabindex="0" href="https://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;ved=2ahUKEwjNrf2S8__hAhWI6aQKHUCvAPAQjhx6BAgBEAM&amp;url=http%3A%2F%2Fjahannews.com%2Fnews%2F683588%2F%25DB%25B1%25DB%25B0-%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25B7%25D8%25B1%25D9%2587-%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25B4%25D9%2587%25DB%258C%25D8%25AF-%25D9%2585%25D8%25AC%25DB%258C%25D8%25AF-%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AE%25D8%25A7%25D9%2586%25DB%258C&amp;psig=AOvVaw1b3xesanA_LMH0IRgNRjpq&amp;ust=1556988610471900" target="_blank">*** جهان نیوز - 10 خاطره کوتاه و ناب از <span style="color: #ff0000;">شهید</span> مجید قربانخانی<br></a></b></span></p> <h3><span style="font-size: small;"><b><a href="https://cdn.tabnak.ir/fa/news/768437/%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86"><span dir="rtl">***&nbsp; از چاقوی ضامن‌دار و قلیان تا پاک شدن در خان‌طومان - تابناک .</span></a></b></span></h3> <h3><span style="font-size: small;"><b><a href="http://old.alef.ir/vdccomq1o2bq4o8.ala2.html?387999"><span dir="rtl">***گفت‌وگو با خانواده <span style="color: #ff0000;">شهید</span> مدافع حرم مجید قربانخانی </span></a></b></span></h3> <h3><span style="font-size: small;"><b><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=9&amp;ved=2ahUKEwiB8-Lv6v_hAhUMaFAKHUwJDkcQFjAIegQIARAB&amp;url=http%3A%2F%2Fdefapress.ir%2Ffa%2Fnews%2F98894%2F%25D8%25A8%25D8%25B9%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25AA%25D8%25B4-%25D9%2581%25D9%2587%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25AF%25D9%2585-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%25BE%25D8%25B1%25D8%25B3%25D8%25AA%25DB%258C-%25DA%2586%25D9%2586%25D8%25AF-%25DA%25A9%25D9%2588%25D8%25AF%25DA%25A9-%25D8%25B1%25D8%25A7-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25B9%25D9%2587%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25AA&amp;usg=AOvVaw1AL4bUYAM6RyOCZhRVjnku"><span dir="rtl">*** بعد از <span style="color: #ff0000;">شهادتش</span> فهمیدم سرپرستی چند کودک را برعهده داشت</span></a></b></span></h3> <h3><span style="font-size: small;"><b><a href="http://tehfun.epizy.com/%D8%A8%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7/"><span dir="rtl">*** بیوگرافی <span style="color: #ff0000;">شهید</span> مجید قربانخانی <span style="color: #ff0000;">شهید</span> مدافع حرم + تصاویر مجید قربانخانی</span></a></b></span></h3> <h3><span style="font-size: small;"><b><a href="http://ehavadar.com/fa/news-details/129620/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%7C%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA%7C%D8%AE%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C-%C2%AB%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%90%C2%BB-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%D8%B4%D8%AF%7C-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%7C--%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%22%D8%AD%D9%8F%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%85+%D8%B5%D9%88%D8%AA/"><span dir="rtl">*** زندگینامه ووصیت نامه <span style="color: #ff0000;">شهید</span> قربانخانی/داستانی متفاوت از یک شهید ...</span></a></b></span></h3> <h3><b><a href="https://www.mizanonline.com/fa/news/512807/%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86"><span dir="rtl">*** شییع پیکر پاک <span style="color: #ff0000;">شهید</span> <span style="color: #0000ff;">«مجید قربانخانی»</span> در محله یافت آباد تهران .</span></a></b></h3> <h3><b><a href="http://www.sobh.org/web/Pages/Shohada/Shahid.aspx?Id=39994"><span dir="rtl">*** <span style="color: #ff0000;">مشخصات شهید</span> مجید قربانخانی یافت آبادی - سایت صبح</span></a></b></h3> <h3><span style="font-size: small;"><b><a href="http://www.qazvinkhabar.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-6/2035-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%84%DB%8C"><span dir="rtl">*** روایتی کوتاه از <span style="color: #ff0000;">شهید</span> مدافع حرم مرتضی کریمی شالی از زبان همسرش</span></a></b></span></h3> <p><b>&nbsp;</b></p> <p><br></p> <p><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></p> text/html 2019-04-19T21:48:26+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره شعری بسیار زیباازآیة الله حُجت هاشمی خراسانی در وصف امام زمان عج+هشتمین ستاره http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1466 <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8326848368/%D8%AD%D8%AC%D8%AA.jpg" alt="" height="500"></p> <p style="text-align: justify;"><img class="irc_mi" style="margin-top: 10px;" src="http://wikinoor.ir/images/thumb/NUR04590.jpg/300px-NUR04590.jpg" alt="Image result for ?حجت هاشمی خراسانی?‎" width="541" height="600"></p> <h1><span style="font-size: large;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/">***نسیم معرفت***</a></span></h1> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">***</span>&nbsp; شعری بسیار زیبا و عالی از آیة الله سید علی حُجت هاشمی خراسانی از سادات موسوی در وصف امام زمان (عج)<br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (اَبو مُعین حَمیدُ الدّین سیّد عَلِیّ حُجت هاشمی خُراسانی)</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #ff0000;">تذکر مهم </span>: اینجانب سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی&nbsp; مُفتَخرم&nbsp; که در آستانه میلاد با سعادت&nbsp; و سراسر نور حُجت ثانی عَشَر و&nbsp; قُطب دائره امکان&nbsp; و مُنجی عالَم بشریّت ، توفیقی نصیب شد تا&nbsp; این شعرِ ناب&nbsp; از </b></span></b><b><span style="font-size: medium;"><b><b><span style="font-size: medium;">آیة الله سیّد علی حُجت هاشمی خراسانی </span></b>را&nbsp; که در وصف حضرت حُجّة بن الحَسَن العسکری&nbsp; </b></span>&nbsp;<span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;">(عَلَیهِِما السَّلامُ )</span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> </span></span></span></span><span style="font-size: medium;"><b><b><span style="color: #000000;">سروده اند در</span></b> تاریخ&nbsp; 29&nbsp; /&nbsp; 1&nbsp; /&nbsp; 1398&nbsp; تایپ کنم&nbsp; و در </b></span><span style="font-size: medium;">(</span><span style="font-size: medium;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/">وبلاگِ نسیم معرفت</a></span><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;">)&nbsp; منتشر سازم .&nbsp; امیدوارم&nbsp; که این کار ناقابل سبب خوشنودی آن عزیز سفر کرده باشد .</span></span></b></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">گر دل سنگ تو بر ما مهربان می شد چه می شد</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">گر لبِ لعل تو بر ما رایگان می شد چه می شد</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">خسته و آزرده گشته در ره وصل تو ای دوست</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">دیدن رویت نصیب عاشقان می شد چه می شد</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">مر مرا اندر همه عالَم نباشد آشیانه</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">بر سَرِ کویت مرا گر آشیان می شد چه می شد</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">گشته ام چون مو برای دیدن&nbsp; روی نکویت</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"> گر گل رویت انیس بُلبلان می شد چه می شد</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">ای دو زُلفِ تو کَمَندِ هر خردمندِ برومند<br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">گر دو دستم را کَمَند از گیسوان می شد چه می شد</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">تا به کی بایست اندر آتش هِجرت بسوزم</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">گر یکی مَعذور از این امتحان می شد چه می شد</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">تو نکو دانی مرا و من نکو خود می شناسم</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">اِمتحان گر مُنعَدِم اندر میان می شد چه می شد </span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">از شرابِ لَعل فامت جُرعه ای ما را بنوشان</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">جُرعه ای گر زان بکام مَیکَشان می شد چه می شد</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><b><span style="font-size: medium;">خانه دل کرده ام از هر خسی جاروب و خالی</span></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><b><span style="font-size: medium;">گر دلم مَر حضرتت را میزبان می شد چه می شد</span></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">من شنیدستم بمهمانی روی هر شب به جایی</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">گر شبی ما را جمالت میهمان می شد چه می شد</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">هر کسی را توشه ای پنهان ز دیدارِ نکویت</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">قسمت این خسته گر اندر عَیان می شد چه می شد</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><b><span style="font-size: medium;">ای سُلَیمانِ زمان ای حاکِم اندر مُلکِ امکان</span></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><b><span style="font-size: medium;">گر ترا یک </span></b><b><span style="font-size: medium;"><b>نَظْرَه بر ما دوستان می شد چه می شد</b></span></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><b>نی غلط گفتم&nbsp; ترا بر ما هزاران لُطف و مِهر است&nbsp; <br></b></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><b>ار به ظاهر رحمتی بر شیعیان می شد چه می شد</b></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><b>ای که اندر عفو و بخشش بی مِثال و بی نظیری</b></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><b>بخششت گر شاملِ این عاصِیان می شد چه می&nbsp; شد</b></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #ff0000;">حُجَّتِ افسرده</span> دل&nbsp; در&nbsp; انتظارِ&nbsp; دیدنِ&nbsp; تو</b></span></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #0000ff;">گر لقایی قسمت این بی نشان می شد چه می شد</span></b></span></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">*&nbsp; توضیحی کوتاه در باره مصرع اول از شعر مذکور :</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;">گر دل سنگ تو بر ما مهربان می شد چه می شد&nbsp; .... <br></span></b></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">یکی از چیزهایی که در اشعار عُرَفاء عالیمقام مُتعارف است&nbsp; مسئله مُعاتَبه با معشوق است که عاشق جهت تحریک و جلب توجه معشوق به سوی خویش&nbsp; با او معاتبه می کند . گاهی عاشق به معشوقش می گوید : تو خیلی بی وفایی ، قرار اینگونه نبوده ، چرا توجهی به من بیچاره نمی کنی&nbsp;&nbsp; و نمونه هایش در اشعار حافظ دیده می شود . مثل این شعر از حافظ که می فرماید : </span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">چشمت از ناز به حافظ نکند میل آری</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">سرگرانی صفت نرگس رَعنا باشد <br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;">کلمه سر گرانی&nbsp; به معنای&nbsp; سنگینی در رفتار و بی اعتنایی و تکبر و غرور&nbsp; آمده است.</span></b></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="font-size: medium;">در لسان ادعیّه معصوین علیهم السلام نیز دلال و عتاب و ... به معشوق&nbsp; با توجه به مقاماتشان&nbsp; در نزد خداوند متعال وارد شده است .<br></span></b></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">در آغازین&nbsp; شعر فوق از&nbsp; آیت الله حجت هاشمی خراسانی&nbsp; جهت جلب نظر آن حضرت به سوی خود چنین گفته است : </span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">گر دل سنگ تو بر ما مهربان می شد چه می شد</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">گر لبِ لعل تو بر ما رایگان می شد چه می شد</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">یعنی آقا جان&nbsp; از اینکه عمری&nbsp; این همه داد و فریاد می کنم گویا دل نازنینت&nbsp; سخت شده و به ما توجهی نمی فرمایی .... <br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #ff0000;">تذکر مهم </span>: اینجانب سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی&nbsp; مُفتَخرم&nbsp; که در آستانه میلاد با سعادت&nbsp; و سراسر نور حُجت ثانی عَشَر و&nbsp; قُطب دائره امکان&nbsp; و مُنجی عالَم بشریّت ، توفیقی نصیب شد تا&nbsp; این شعرِ ناب&nbsp; از </b></span></b><b><span style="font-size: medium;"><b><b><span style="font-size: medium;">آیة الله سیّد علی حُجت هاشمی خراسانی </span></b>را&nbsp; که در وصف حضرت حُجّة بن الحَسَن العسکری&nbsp; </b></span>&nbsp;<span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;">(عَلَیهِِما السَّلامُ )</span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> </span></span></span></span><span style="font-size: medium;"><b><b><span style="color: #000000;">سروده اند در</span></b> تاریخ&nbsp; 29&nbsp; /&nbsp; 1&nbsp; /&nbsp; 1398&nbsp; تایپ کنم&nbsp; و در </b></span><span style="font-size: medium;">(</span><span style="font-size: medium;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/">وبلاگِ نسیم معرفت</a></span><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;">)&nbsp; منتشر سازم .&nbsp; امیدوارم&nbsp; که این کار ناقابل سبب خوشنودی آن عزیز سفر کرده باشد .</span></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/4948/</span>&nbsp; + <span style="color: #ff0000;">وبلاگ نسیم معرفت</span><br></span></span></b></p> text/html 2019-04-13T18:41:04+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره با شهید و شهداء حسّ رفاقت دارم+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+هشتمین ستاره http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1465 <h2><img class="irc_mi" style="margin-top: 94px; display: inline;" src="https://scontent-atl3-1.cdninstagram.com/vp/d3261c6433c5fbaf7c1068e3daed9082/5D4E3652/t51.2885-15/e35/46732002_361067311293688_7487029173778985179_n.jpg?_nc_ht=scontent-atl3-1.cdninstagram.com" alt="Image result for ?ملتی که شهادت دارد شکست ندارد?‎" width="570" height="300"></h2> <h2><span style="font-size: small;"><b><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: large;"><b><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/">**نسیم معرفت***</a></b></span></span></b></span></b></b></span></h2> <p><span style="font-size: small;"><b><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: large;"><b><br></b></span></span></b></span></b></b></span></p> <h2><span style="font-size: medium;"><a title="(98/1/24)---( 6:26 ع)" href="http://nasimeadab.ParsiBlog.com/Posts/275/%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7+%d9%85%d8%b8%d9%87%d8%b1+%d9%be%d8%a7%da%a9%d9%8a%d9%91+%d9%88+%d8%b5%d9%81%d8%a7+%d9%88+%d8%b9%d8%b4%d9%82%d9%86%d8%af/">** <span style="color: #ff0000;">شهدا</span> مظهر پاکیّ و صفا و عشقند+<span style="color: #000000;">نسیم ادب</span> +<span style="color: #ff0000;">کلیک</span></a></span></h2> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><br></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: medium;"> شوق شهادت</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: medium;"><br></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: medium;">«در دلم یکسره من شوق <span style="color: #ff0000;">شهادت</span> دارم»</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: medium;">شوقِ پرواز سوی کوی سعادت&nbsp; دارم</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: medium;">دلم از ماندن در روی زمین بیزار است</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: medium;">میل سوی <span style="color: #ff0000;">شهدا</span> و سوی جنت دارم</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">شهدا</span> مظهر پاکیّ و صفا و عشقند<br></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: medium;">با <span style="color: #ff0000;">شهید</span> و <span style="color: #ff0000;">شهداء</span> حسّ رفاقت دارم</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: medium;">مرغ طوفان زده ام قدرت پروازم نیست</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: medium;">با همین حال، هوسِ راه <span style="color: #ff0000;">شهادت</span> دارم</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><br></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">شهید</span> + شعر از : سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: medium;"><br></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: medium;">*********************************************</span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><br></p> <p style="text-align: justify;"><img class="irc_mi" style="margin-top: 65px;" src="http://hedayatgar.ir/files/fa/news/1395/2/31/2833_421.jpg" alt="Image result for ?احادیثی از امامان در باره شهادت?‎" width="405" height="228"></p> <h1><span style="font-size: large;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/">***نسیم معرفت***</a></span></h1> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;">به نام خدا</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;"><br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;">آمادگی شهادت کمتر از خود شهادت نیست .</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;"><br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;">ترور های کور اشرار و منافقین و اَیادی استکبار جهانی و شهادت و یا مجروح شدن عزیزان ما مایه ننگ و نکبت و سیه روزی برای دشمنان و مُعاندین و منافقین و باعث افتخار و عزت و سربلندی در دنیا و آخرت برای شهداء و جانبازان ما است . اسلام و قرآن در کنار منطق گویا و رسای خود در برابر کفار و دشمنان قسم خورده ، جهاد و مبارزه شهادت طلبانه دارد و باب جهاد بدون باب شهادت معنایی ندارد اگر چه در واقعه ای کسی هم به شهادت نرسد <span style="color: #0000ff;">ولی آمادگی شهادت کمتر از خود شهادت نیست </span>. پیغمبر اکرم </span></b><b><span style="font-size: small;"><b><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;">(صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)</span></span></a>&nbsp;</b> و ائمّه طاهرین </span></b><b><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><b>&nbsp;</b></span><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><b>&nbsp;</b></span><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #000000;"><b><b><span id="C16_LblContent"><b><b><b><b><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: medium;"><b><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: small;"><b><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: small;">(عَلَیهِمُ السَّلامُ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></b></b></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></b></span></span></b></b></b></b></span></b></b></span></b></span></b></b></span> و حضرت فاطمه </span></b><b><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><b>&nbsp;</b></span><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #000000;"><b><b><span id="C16_LblContent"><b><b><b><b><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: medium;"><b><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: small;"><b><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: small;">(سَلامُ اللهِ عَلَیها)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></b></b></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></b></span></span></b></b></b></b></span></b></b></span></b></span></b></b></span>&nbsp;</b></span> همه آنها به نوعی از انواع و به نحوی از اَنحاء به شهادت رسیدند و طبق اخبار وارده حضرت ولیّعصر </span></b><b><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><b>&nbsp;</b></span><span style="font-size: small;"><b>&nbsp; <span style="font-size: small;"><b><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #000000;"><b><b><span id="C16_LblContent"><b><b><b><b><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: medium;"><b><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: small;"><b><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: small;">(عَجَّلَ اللهُ تَعالَی فَرَجَهُ الشَّریفُ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></b></b></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></b></span></span></b></b></b></b></span></b></b></span></b></span></b></b></span> &nbsp;</b></span> نیز بعد از دوران حکومت عدل گستر خویش نیز به فوز عظیم شهادت نائل می گردد . شیعیان علی بن ابیطالب </span></b><b><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><b>&nbsp;</b></span><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><b>&nbsp;</b></span><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #000000;"><b><b><span id="C16_LblContent"><b><b><b><b><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: medium;"><b><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: small;"><b><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: small;">(عَلَیهِ السَّلامُ)</span>&nbsp;</span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></b></b></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></b></span></span></b></b></b></b></span></b></b></span></b></span></b></b></span> و آل علی&nbsp; درس ایثار و جهاد و شهادت را از مکتب علی بن ابیطالب </span></b><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><b><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #000000;"><b><b><span id="C16_LblContent"><b><b><b><b><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: medium;"><b><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: small;"><b><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: small;">(عَلَیهِ السَّلامُ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></b></b></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></b></span></span></b></b></b></b></span></b></b></span></b></span></b></b></span></span></b> و از کربلای خونین حسین بن علی </span></b><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><b><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #000000;"><b><b><span id="C16_LblContent"><b><b><b><b><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: medium;"><b><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: small;"><b><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: small;">(عَلَیهِما السَّلامُ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></b></b></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></b></span></span></b></b></b></b></span></b></b></span></b></span></b></b></span></span></b> گرفته اند . انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محصول فداکاری ها و&nbsp; رشادت ها&nbsp;&nbsp; و جانبازی ها و شهادت ها ی مجاهدانِ راستین راه قرآن و اسلام و اهل بیت </span></b><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><b>&nbsp;<b><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #000000;"><b><b><span id="C16_LblContent"><b><b><b><b><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: medium;"><b><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: small;"><b><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: small;">(عَلَیهِمُ السَّلامُ)</span></span></span></a>&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></b></b></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></b></span></span></b></b></b></b></span></b></b></span></b></span></b></b></span></span></b> بوده است و <span style="color: #0000ff;">شجره طیّبه جمهوری اسلامی با خون صدها هزار شهید و جانباز آبیاری گشت </span>و تا زمانی که مجاهدان و انقلابیون و مبارزان و پاسداران راستین و شهادت طلب برای دفاع از مرزهای گوناگون این نظام مقدس با همه وجود خود آماده به خدمت و فداکاری باشند دشمنان و معاندین راه به جایی نخواهند برد و به اهداف شومشان نخواهند رسید. ملت ما که درس جهاد و شهادت را از عاشورای حسینی گرفته است هرگز مرعوب اقداماتِ جنایت آمیز تروریست ها و پشتیبانان آنها نخواهد شد بلکه روز به روز بیدارتر و مقاوم تر می گردند . حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران «ره» در خطاب به تروریست های جنایتکار فرمودند : </span></b><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;">این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خونریزیها(شهادت ها) است . بریزید خونها را ؛ زندگی ما دوام پیدا می کند. بُکشید ما را ؛ ملت ما بیدارتر می شود. ما ازمرگ نمی ترسیم ... لکن (شما) منطق ندارید، منطق شما ترور است ! منطق اسلام تروررا باطل می داند. اسلام منطق دارد ...</span></b> &nbsp; و حضرت سیِّدُ السّاجدین زین العابدین </span></b><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><b><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #000000;"><b><b><span id="C16_LblContent"><b><b><b><b><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: medium;"><b><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: small;"><b><b><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: small;">(عَلَیهِ السَّلامُ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span></b></b></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></b></span></span></b></b></b></b></span></b></b></span></b></span></b></b></span></span></b>&nbsp; در مقابل تهدید های اِبن زیاد ملعون</span></b> چنین فرمودند : «<span style="color: #0000ff;">أَبِالْقَتْلِ تُهَدِّدُنی یَابْنَ زِیادِِ، أَما عَلِمْتَ أَنَّ الْقَتْلَ لَنا عادَهٌ وَ کَرامَتَنَا الشَّهادَهُ</span>» : اى پسر زیاد ! (ای حرام زاده) آیا ما را با قتل و کُشتن تهدید مى کنى؟!!&nbsp; مگر نمى دانى که کشته شدن و شهادت در راه خدا&nbsp; سیره و عادت دیرینه ما و مایه کرامت و افتخار ماست؟!!&nbsp;</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;"> [لُهوف سیِّد بن طاووس ص202&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: small;"> - </span></b><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;">بِحارُ الانوار، ج45، حدیث118 .</span></b>- ترجمه نَفَسُ المَهمُوم&nbsp; مرحوم شیخ عبّاس قمی ص 458 -&nbsp;</span></b><b><span style="font-size: small;"> مَناقِب آل ابی طالب، ج 3، ص 305 - بِحارُ الأنوار، ج 45، ص 137 و 174- مَعالِی السِّبطَین، ج 2، ص178.]</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;"><br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><a href="http://hakim-askari.rozblog.com/post/279"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;">**</span><span style="color: #000000;"> <span style="color: #0000ff;">آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی</span></span></span></span></span></span></span></a></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><br></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;">http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/4912/<br></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><br></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><span style="font-size: medium;"><br></span></p> <p><br></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><br></p> text/html 2019-04-10T06:52:50+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره اَلأِنسانُ ، اَعنِی : اَلکامِلَ ، اَصلُُ «فِی عالَمِ الخَلقَةِ»+انسان کامل+هشتمین ستاره+آیت الله سعادت میرقدیم لاهیجی http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1464 <p style="text-align: justify;"><img class="irc_mi" style="margin-top: 73px; cursor: pointer;" src="http://www.beytoote.com/images/stories/religious/re1750.jpg" alt="Image result for ?انسان کامل?‎" width="470" height="312"></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><strong><strong><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/">**نسیم معرفت***</a><br></strong></strong></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><strong><strong><br></strong></strong></span></p><p style="text-align: justify;"><br><span style="font-size: large;"><strong><strong></strong></strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><b><a href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/4939/"><span style="color: #ff0000;">**</span> اَلأِنسانُ ، اَعنِی : اَلکامِلَ ، اَصلُُ «فِی عالَمِ الخَلقَةِ»</a><br></b></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p><p style="text-align: justify;"><br><span style="font-size: medium;"><b><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ</b></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><br></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">اَلأِنسانُ ، اَعنِی : اَلکامِلَ ، اَصلُُ «فِی عالَمِ الخَلقَةِ» وَ ماقَبلَهُ وَ مابَعدَهُ فَرعُهُ اَو فُرُوعاتُهُ وَ نَحمَدُاللهِ عَلَی حُبِّنا لِلأِِنسانِ الکامِلِ وَ هُوَ اَصلُُ فِی تَربِیَةِ نُفُوسِ الأِنسانِیَّةِ وَ النَّجاةُ وَ النَّجاحُ وَ الفَلاحُ مِن جَمیعِ الجِهاتِ فِی التَّمَسُّکِ وَ الأِعتِصامِ بِحَبلِ اللهِ المَتینِ وَ القُرآنِ العَظیمِ وَ الحُبِّ وَ التَّوَدُّدِ وَ الأِعتِقادِ وَ الأِقتِداءِ بِمُحَمَّدِِ وَ آلِ مُحَمَّدِِ وَ کُلُّهُم نُورُُ واحِدُُ وَ نَسأَلُ اللهَ الأِهتِداءَ وَ الأِقتِداءَ بِهِم </span></b><span style="font-size: medium;"><b><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;">(عَلَیهِِم السَّلامُ)<span style="color: #000000;"> .</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #000000;"><b>اَلسَّیِّد اَصغَر سعادت میرقدیم اَللّاهیجی</b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #000000;"><b><br></b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #000000;"><b>انسان که مقصودم از آن همان انسان کامل است ، چنین انسانی در واقع ، اصل و ریشه در مجموعه عالَم آفرینش&nbsp; می باشد و آنچه که قبل و بعدش است به عنوان فرع و یا فروعات انسان کامل محسوب می شود و مقصود اصلی در عالَم آفرینش ، انسانِ کامل است نه فرع و فروعاتش و به اصطلاح ، سائر مخلوقات به طُفَیلِ وجودِ اصیلِ انسانِ کامل موجود شده اند . انسان کامل در عالَم آفرینش ، وجودِ مبارَک حضرت محمد و آل محمد&nbsp;&nbsp;</b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span><span style="font-size: medium;"><b><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="font-size: medium;"><b><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;">(عَلَیهِِم السَّلامُ)</span></span></a> <a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/">&nbsp;</a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span> </b> است که همه آنها نور واحد هستند و خداوند متعال را حمد و سپاس می گوییم </b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span><span style="font-size: medium;"><b><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #000000;"><b><span style="font-size: medium;"><b><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #000000;"><b>به جهت حُبّ و عشقی که&nbsp; به انسان کامل داریم و او یعنی انسان کامل اصل و اساس تربیت و پرورش نفوس انسانی می باشد و هیچ کسی به غیر از طریق انسان کامل به تربیتِ درست نائل نمی شود و جدایی و دوری از انسانِ کامل جز گمراهی و انحراف نتیجه ای ندارد .&nbsp; نجات و موفقیت و&nbsp; کامیابی و رستگاری از جمیع جهات فقط در تمسک و اعتصام و چنگ زدن و توسُّل به حَبل و ریسمانِ مَتین و استوار و مستحکم الهی یعنی قرآن عظیم و در حُبّ و دوستی و مَوَدّت و اعتقاد و باور و اقتِداء و پیروی نسبت به محمد و آل محمد </b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span><span style="font-size: medium;"><b><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #000000;"><b><span style="font-size: medium;"><b><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #000000;"><b><span style="font-size: medium;"><b><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;">(عَلَیهِِم السَّلامُ)</span></span></a> <a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/">&nbsp;</a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span> است و&nbsp; همه آنها یک نور و از هر لغزش و انحرافی بدور هستند و در <span style="color: #ff0000;">زیارت جامعه کبیره</span> در باره آنآن چنین آمده است : </b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span><span style="color: #0000ff;"><b><span style="font-size: medium;">عَصَمَكُمُ اللّهُ مِنَ الزَّلَلِ وَ آمَنَكُمْ مِنَ الْفِتَنِ وَ طَهَّرَكُمْ مِنَ الدَّنَسِ</span></b><span style="font-size: medium;"><b><b><b><span style="font-size: medium;"><b><b><b> ...&nbsp;</b></b></b></span></b></b></b></span></span><span style="font-size: medium;"><b><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #000000;"><b><span style="font-size: medium;"><b><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #000000;"><b><span style="font-size: xx-small; background-color: #ffffff;"><span style="color: green;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">وَ مَنِ اعْتَصَمَ بِكُمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِاللهِ</span> .</span></span></span></b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span><b><span style="font-size: medium;"> خداوند ، شما را از لغزش ها نگهداشت و از فتنه ها در امان داشت و از پلیدى و پَلِشتی ، پاك گردانید<b> ... و هر کسی که به شما اعتصام و تمسک و توسل جوید در واقع به خدا تمسک و توسل نموده است </b></span></b><b><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;"><b><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #000000;"><b><span style="font-size: medium;"><b><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #000000;"><b>. و از خداوند متعال مسئلت و درخواست داریم که ما را هدایت یافته به آنها و پیرو و مطیع شان قرار دهد . و در حدیثی از سلمان فارسی&nbsp; آمده است که پیامبر و اهل بیت (علیهم السلام) همه از یک نور بودند : <br></b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></span></b></p> <p style="text-align: justify;" dir="rtl"><b><span style="font-size: medium;">... عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ (ره) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)‏: یَا سَلْمَانُ خَلَقَنِیَ اللَّهُ مِنْ صَفَاءِ نُورِهِ فَدَعَانِی فَأَطَعْتُهُ فَخَلَقَ‏ مِنْ نُورِی عَلِیّاً فَدَعَاهُ فَأَطَاعَهُ فَخَلَقَ مِنْ نُورِی وَ نُورِ عَلِیٍّ فَاطِمَةَ فَدَعَاهَا فَأَطَاعَتْهُ فَخَلَقَ مِنِّی وَ مِنْ‏ عَلِیٍّ وَ مِنْ فَاطِمَةَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ فَدَعَاهُمَا فَأَطَاعَاهُ ثُمَّ خَلَقَ مِنْ نُورِ الْحُسَیْنِ تِسْعَةَ أَئِمَّةٍ فَدَعَاهُمْ فَأَطَاعُوهُ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ اللَّهُ سَمَاءً مَبْنِیَّةً أَوْ أَرْضاً مَدْحِیَّةً أَوْ هَوَاءً أَوْ مَاءً أَوْ مَلَكاً أَوْ بَشَراً وَ كُنَّا بِعِلْمِهِ أَنْوَاراً نُسَبِّحُهُ وَ نَسْمَعُ لَهُ وَ نُطِیعُ. <br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;">&nbsp;در کتاب مُقتَضب از سلمان فارسی (رَحِمَهُ اللهُ) نقل شده است که گفت رسول الله </span></b><b><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><b><b><b>&nbsp;</b><b><b><b><b><b><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: medium;">(صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ</span>)</span></span></a></span></b></b></b></b></b></b></b></span> فرمودند: ای سلمان خدا مرا از نور خالص و برگزیده خویش آفرید و سپس مرا خواند و من او را اطاعت کردم و آنگاه از نور من علی </span></b><b><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: small;"><b>&nbsp;<span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;">(عَلَیهِِ السَّلامُ )</span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></span> را خلق کرد و او را خواند پس او خداوند را اطاعت و فرمانبری نمود و از نور من و نور علی ، فاطمه (سلام الله علیها) را خلق فرمود و او را خواند پس او نیز خداوند را اطاعت نمود و از نور من و علی و فاطمه ، حسن و حسین (علیهما السلام) را آفرید و آن دو را به خود فرا خواند پس ایشان هم از خدا فرمانبری کردند. سپس از نور حسین نُه امامِ معصوم(علیهم السلام) را آفرید و آنان را فرا خواند پس آنان نیز او را اطاعت و فرمانبرداری نمودند قبل از اینکه آسمان بنا نهاده شود یا زمین گسترده و پهن گردد یا هوا یا آب یا فرشتگان یا انسان آفریده شود و ما در علم الهی (و به اصطلاحِ عُرَفاء در حضرتِ علمیه) انواری بودیم که او را تسبیح می گفتیم و از او می شنیدیم و اطاعت می کردیم .</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"> * بِحارُ الأَنوار، ج ‏54 ، ص 169 – 168 - بِحارُ الأَنوار ، ج ‏53 ، ص 142 - </span></span></b><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><span class="content-text"><b><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;">بِحارُ الأَنوار،</span></span></b>، ج‏25 ، ص6.- </span></span></span></b>دانشنامه اربعین حسینی .</span></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><a href="http://hakim-askari.rozblog.com/post/279"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;">**</span><span style="color: #000000;"> <span style="color: #0000ff;">آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی</span></span></span></span></span></span></span></a></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b>&nbsp;</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: medium;"><b><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #000000;"><b><span style="font-size: medium;"><b><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #000000;"><b>&nbsp;</b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #000000;"><b><span style="font-size: medium;"><b><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #000000;"><b><br></b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></b></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b><b><br></b></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><br><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><b><a href="http://hakim-askari.rozblog.com/post/279">&nbsp;</a></b></span> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><b><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #000000;"><br></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></p> text/html 2019-03-30T20:50:53+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره سایت سعادت میرقدیم ها+تفسیرسوره کهف+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1463 <p style="text-align: justify;">&nbsp;<img class="irc_mi" style="margin-top: 20px;" src="http://jahan-ideh.com/assets/img/products/292/1.jpg" alt="Related image" width="500" height="500"></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: large;"><b><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/">**نسیم معرفت***</a></b></span></span></b></p> <table style="width: 615px; text-align: justify;" dir="rtl" class="mceItemTable" cellspacing="0" cellpadding="4" border="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#E2D321" align="center"> <p align="center"><a href="http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b>&nbsp;</b></span></span></b></a><b><b><a href="http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8">&nbsp;</a></b></b></p> <p align="center"><br></p> <p align="center"><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><a href="http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8"><span style="padding-right: 2px;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;">تفسیر </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">س</span>وره کهف توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+ بر اساسِ</span> <span style="color: #000000;">«متنِ عربی</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"> کتابِ</span> اَلمیزان جلد 13.علامه طباطبایی»+سایت سعادت میرقدیم ها<span style="color: #ff0000;">+کلیک کنید</span></span><br></span></span></a></span></b></span></span></b></span></span></b></span></span></b></p> <p align="center"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><span style="color: #000000;">http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8<br></span></span></span></b></span></span></b></span></span></b></span></span></b></p> <p align="center"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><span style="color: #000000;"><br></span></span></span></b></span></span></b></span></span></b></span></span></b></p> <p align="center"><br><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b>&nbsp;</b></span></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="65%" bgcolor="#8080FF"> <p><br></p> <p><br></p> <p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><b>&nbsp;</b></span></span></p> <p><br><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><b><a href="http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8"><span style="padding-right: 2px;"><span style="color: #ffffff;">س</span><span style="color: #000000;"><span style="color: #ffffff;">ایت</span><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ffffff;"> سع</span><span style="color: #000000;"><span style="color: #ffffff;">ادت</span><span style="color: #ffffff;"> میرقدیم ها</span></span></span></span></span></span></a><span style="color: #ffffff;">+</span></b></span><span style="color: #ffffff;"><span style="font-size: small;"><b><b><a href="http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8"><span style="padding-right: 2px;"><span style="color: #ffffff;">سایت سع</span><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #ffffff;">اد</span>ت میرقدیم ها<span style="color: #ffffff;">+</span></span></span></a></b></b></span><span style="color: #ffffff;"><b><span style="font-size: medium;"><a href="http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8"><span style="padding-right: 2px;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #ffffff;">سایت </span></span><span style="color: #ffffff;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #ffffff;">س</span>عادت میرقدیم ها<span style="color: #ff0000;">+کلیک کنید</span></span><br></span></span></a></span></b></span></span></span></span></span></b></span></span></p> <p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ffffff;"><span style="color: #ffffff;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><span style="color: #ffffff;">http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8<br></span></span></span></b></span></span></span></span></span></b></span></span></p> <p><br></p> <p><br></p> <p><br></p> <p><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <table style="width: 615px; text-align: justify;" dir="rtl" class="mceItemTable" cellspacing="0" cellpadding="4" border="0"> <tbody> <tr> <td colspan="3" bgcolor="#E2D321" align="center"> <p align="center"><br></p> <p style="text-align: center;"><br><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b>&nbsp;</b></span></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><span style="color: #000000;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><a href="http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8"><span style="padding-right: 2px;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;">تفسیر </span><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">س</span>وره کهف توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+ بر اساسِ</span> <span style="color: #000000;">«متنِ عربی</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"> کتابِ</span> اَلمیزان جلد 13.علامه طباطبایی»+سایت سعادت میرقدیم ها<span style="color: #ff0000;">+</span><span style="color: #ff0000;">کلیک کنید</span></span><br></span></span></a></span></b></span></span></b></span></span></b></span></span></b></span></span></span></b></span></span></b></span></span></b></span></span></b></p> <p align="center"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><span style="color: #000000;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><span style="color: #000000;">http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8<br></span></span></span></b></span></span></b></span></span></b></span></span></b></span></span></span></b></span></span></b></span></span></b></span></span></b></p> <p align="center"><br></p> <p align="center"><br></p> <p align="center"><br></p> <p align="center"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><span style="color: #000000;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><span style="color: #000000;"><br></span></span></span></b></span></span></b></span></span></b></span></span></b></span></span></span></b></span></span></b></span></span></b></span></span></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="65%" bgcolor="#8080FF"> <p><br></p> <p>&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><b>&nbsp;</b></span></span></p> <p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><span style="color: #000000;"><br></span></span></span></b></span></span></p> <p>&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><b>&nbsp;</b></span></span></p> <p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><b><a href="http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8"><span style="padding-right: 2px;"><span style="color: #ffffff;">س</span><span style="color: #000000;"><span style="color: #ffffff;">ای</span><span style="color: #ffffff;">ت </span><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ffffff;">سع</span><span style="color: #000000;"><span style="color: #ffffff;">ادت</span><span style="color: #ffffff;"> م</span><span style="color: #ffffff;">یرقدیم ها</span></span></span></span></span></span></a><span style="color: #ffffff;">+</span></b></span><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #ffffff;"><b><b><a href="http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8"><span style="padding-right: 2px;"><span style="color: #ffffff;">سایت </span><span style="color: #ffffff;">سعادت میرقدیم ه<span style="color: #ffffff;">ا</span></span><span style="color: #ffffff;">+</span></span></a></b></b></span></span><span style="color: #000000;"><b><span style="font-size: medium;"><a href="http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8"><span style="padding-right: 2px;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ffffff;">سایت</span> <span style="color: #ffffff;">سعاد</span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #ffffff;">ت میرقدیم</span> </span><span style="color: #ffffff;"><span style="font-size: small;">ها<span style="color: #ff0000;">+کلیک کنید</span></span><br></span></span></span></a></span></b></span></span></span></span></span></b></span></span></p> <p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><b><span style="font-size: medium;"><span style="padding-right: 2px;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ffffff;">http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8<br></span></span></span></span></b></span></span></span></span></span></b></span></span></p> <p><br></p> <p><br></p> <p><br></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><b><span style="font-size: medium;"><a href="http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8"><span style="padding-right: 2px;"><br></span></a></span></b></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><b><span style="font-size: medium;"><a href="http://saadatmirghadimha.rzb.ir/post/8"><span style="padding-right: 2px;"><br></span></a></span></b></p> text/html 2019-03-03T12:21:57+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره تفسیرسوره کهف+پایگاه اندیشوران حوزه+اَلمیزان+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+هشتمین ستاره http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1462 <div class="TopPost"> <div class="TopPost2"> <b><a href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/4919/">تفسیرسوره کهف+پایگاه اندیشوران حوزه+اَلمیزان+آیت الله سعادت میرق</a></b></div></div> <p style="text-align: justify;"><img class="irc_mi" style="margin-top: 72px; cursor: pointer;" src="http://asemooni.com/cdn/2013/08/kahf-%E2%80%8E.jpg" alt="Image result for ?علامت پایگاه اندیشوران حوزه?‎" width="470" height="313"></p> <h1><span style="font-size: medium;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/">***نسیم معرفت***</a></span></h1> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">1</span>-[</span><span style="color: #0000ff;">تفسیر سوره کهف+اَلمیزان</span>+ توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+<span style="color: #0000ff;">پایگاه اندیشوران حوزه </span><span style="color: #ff0000;">+قسمت اوّل</span> :&nbsp; http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15095&nbsp; <span style="color: #ff0000;">] <span style="color: #000000;">.</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><br></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">2</span>-[</span>&nbsp;</span></span></span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">تفسیر سوره کهف</span></span></strong></span></span></span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">+اَلمیزان</span></span></strong></span>+توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+پ<span style="color: #0000ff;">ایگاه اندیشوران حوزه</span><span style="color: #ff0000;">+قسمت دوّم</span>: </span></strong>http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15166&nbsp; <span style="color: #ff0000;">]</span>&nbsp; .</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><br></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">3</span>-[</span></span></span></span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><strong>&nbsp;</strong></span><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">تفسیر سوره کهف</span></span></strong></span></span></span></strong></span></span></span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">+المیزان</span></span></strong></span>+ توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+<span style="color: #0000ff;">پایگاه اندیشوران حوزه<span style="color: #ff0000;">+قسمت سوّم</span></span> :&nbsp;</span></strong></span></span></span></strong> http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15203&nbsp; <span style="color: #ff0000;">]&nbsp; <span style="color: #000000;">.</span></span></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><br></span></span></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">4</span>-[</span> </span></strong></span></span></span></span></span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">تفسیر سوره کهف</span></span></strong></span></strong></span></span></span></span></span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">+المیزان</span></span></strong></span>+ توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+<span style="color: #0000ff;">پایگاه اندیشوران حوزه</span><span style="color: #ff0000;">+قسمت چهارم</span> : http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15375</span></strong> &nbsp; <span style="color: #ff0000;">]</span></span></strong></span></span></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;">****************************************************************</span></span></strong></span></span></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">1</span>-[</span><span style="color: #0000ff;">تفسیر سوره کهف</span>+ توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+<span style="color: #0000ff;">پایگاه اندیشوران حوزه </span><span style="color: #ff0000;">+قسمت اوّل</span> :&nbsp; http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15095&nbsp; <span style="color: #ff0000;">] <span style="color: #000000;">.</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><br></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">2</span>-[</span>&nbsp;</span></span></span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">تفسیر سوره کهف</span>+توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+پ<span style="color: #0000ff;">ایگاه اندیشوران حوزه</span><span style="color: #ff0000;">+قسمت دوّم</span>: </span></strong>http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15166&nbsp; <span style="color: #ff0000;">]</span>&nbsp; .</span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><br></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">3</span>-[</span></span></span></span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #0000ff;"><strong>&nbsp;</strong></span><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">تفسیر سوره کهف</span>+ توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+<span style="color: #0000ff;">پایگاه اندیشوران حوزه<span style="color: #ff0000;">+قسمت سوّم</span></span> :&nbsp;</span></strong></span></span></span></strong> http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15203&nbsp; <span style="color: #ff0000;">]&nbsp; <span style="color: #000000;">.</span></span></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><br></span></span></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">4</span>-[</span> </span></strong></span></span></span></span></span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">تفسیر سوره کهف</span>+ توسط آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+<span style="color: #0000ff;">پایگاه اندیشوران حوزه</span><span style="color: #ff0000;">+قسمت چهارم</span> : http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15375</span></strong> &nbsp; <span style="color: #ff0000;">]</span></span></strong></span></span></span></span></span></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15095">*تفسیر سوره کهف بر اساسِ« متنِ عربی کتابِ اَلمیزان جلد 13.علامه طباطبایی+با ترجمه و شرح مختصر از استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+پایگاه اندیشوران حوزه</a></span></strong><strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15095"><span style="color: #ff0000;">+قسمت اول+کلیک</span></a></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><br></span></span></strong></p> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15166">*تفسیرسوره کهف براساسِ«متنِ عربی کتابِ اَلمیزان جلد13.علامه طباطبایی+با ترجمه و شرح مختصر از استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+پایگاه اندیشوران حوزه<span style="color: #ff0000;">+</span><span style="color: #ff0000;">قسمت دوم+کلیک</span></a></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><br></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><br><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><a href="http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15203">* تفسیرسوره کهف براساسِ«متنِ عربی کتابِ اَلمیزان جلد 13 . علامه طباطبایی+با ترجمه و شرح مختصر از استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی <span style="color: #ff0000;">+قسمت سوم +کلیک<br></span></a></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;"><br></span></span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;"><br><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: medium;"><a href="http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15375">** تفسیرسوره کهف براساسِ«متنِ عربی کتابِ اَلمیزان جلد13.علامه طباطبایی+با ترجمه و شرح مختصر از استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی <span style="color: #ff0000;">+قسمت چهارم+کلیک</span></a><a href="http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15375"><br></a></span></strong></span></span></span></strong></div> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><strong>&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></strong></p> text/html 2019-02-23T16:26:09+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره آیاغاراصحاب کهف به سمت قطب شمال بوده یاسمت قُطبِ جنوب؟!+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+هشتمین ستاره http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1461 <div class="text"> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><img class="irc_mi" style="margin-top: 20px;" src="http://www.porsemanequran.com/sites/default/files/qw17_0.jpg" alt="Related image" width="313" height="313"></span></p> <h1><span style="font-size: large;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/">***نسیم معرفت***</a></span></h1> <p><span style="font-size: small;"><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b>آیا غار اصحاب کهف به سمت قطب شمال بوده یا سمت قُطبِ جنوب؟!!</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br><b><b><b><b><b>&nbsp;</b></b></b></b></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><b><span style="color: #ff0000;">***</span> <span style="color: #0000ff;">وَ تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَ إِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ هُمْ فِی فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ مَن یَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَن یُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِیّاً مُّرْشِداً .</span>&nbsp; </b></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;">و (اگر در آنجا بودی) خورشید را می دیدی که به هنگام طلوع ، به سمت راست غارشان مُتمایل می گردد، و به هنگام غروب ، به سمت چپ، و آنها در محل وسیعی (در عُمق و وسط) از آن (غار) قرار داشتند، این از آیات خداست . هر کس را خدا هدایت کند ، هدایت یافته واقعی اوست، و هر کس را گمراه نماید، هرگز وَلیّ و راهنمایی برای او نخواهی یافت!&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"> . </span></span></span></span></span></span></span></b><b><b><span style="color: red;">(سوره کهف .آیه 17) <span style="color: #000000;">.</span></span></b></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #0000ff;"><br></span><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><span style="color: #0000ff;">وَ تَحْسَبُهُمْ أَیْقَاظاً وَ هُمْ رُقُودٌ وَ نُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ كَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَیْهِمْ لَوَلَّیْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً</span>&nbsp;.</b></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><br><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;">و (اگر به آنها نگاه می کردی) می پنداشتی بیدارند، در حالی که در خواب فرو رفته بودند !! و ما آنها را به سمت راست و چپ می گرداندیم (تا بدنشان سالم بماند). و سگِ آنها دستهای خود را بر دهانه غار گشوده بود (و نگهبانی می کرد). اگر نگاهشان می کردی از آنان می گریختی، و سر تا پای تو از ترس و وحشت پُر می شد! </span></span></span></span></span></span></span><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;">(سوره کهف آیه 18)</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> .</span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><b> قَولُهُ تَعالَى: «<span style="color: #0000ff;">وَ تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَ إِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ</span>» إِلَى آخِرِ الآیَتَینِ(<span style="color: #ff0000;">آیه 17 و 18 سوره کهف</span>) .&nbsp; اَلتَّزاوُرُ هُوَ التَّمایُلُ مَأخُوذُُ مِنَ </b></b><b><b>الزَّوْر بِمَعنَى المَیلِ ، وَ </b></b><b><b><span style="color: #000000;"><b>القَرْضُ :</b></span> اَلقَطعُ&nbsp; ، وَ </b></b><b><b><b><b><span style="color: #0000ff;">الفَجْوَةٍ</span></b></b> : اَلمُتَّسَعُ مِنَ الأَرضِ وَ ساحَةُ الدّارِ وَ المُرادُ بِذاتِ الیَمینِ وَ ذاتِ الشِّمالِ : اَلجِهَةُ الَّتِی تَلِی الیَمینَ أَوِ الشِّمالَ أَوِ الجِهَةُ ذاتَ اِسمِ الیَمینِ أَوِ الشِّمالِ وَ هُما جِهَتَا الیَمینِ وَ الشِّمالِ .</b></b><b><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b> وَ هاتانِ الآیَتانِ تُمَثِّلانِ الكَهفَ وَ مُستَقَرَّهُم مِنهُ وَ مَنظَرَهُم وَ ما یَتَقَلَّبُ عَلَیهِم مِنَ الحالِ أَیّامَ لَبثِهِم فیهِ وَ هُم رُقُودُُ وَ الخِطابُ لِلنَّبِیِّ </b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></b><b><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><b><b><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;">(صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)</span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></b></b></b> بِما أَنَّهُ سامِعُُ لا بِما أَنَّهُ هُوَ&nbsp; وَ هذا شائِعُُ فِی الكَلامِ&nbsp; وَ الخِطابُ عَلى هذَا النَّمَطِ یَعُمُّ كُلَّ سامِعِِ مِن غَیرِ أَن یَختَصَّ بِمُخاطَبِِ خاصِِّ . </b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></b><b><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b>فَقَولُهُ :&nbsp;</b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></b><b><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="color: #0000ff;">«</span></b><b><b><b><span style="color: #0000ff;">وَ تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَ إِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ هُمْ فِی فَجْوَةٍ مِّنْهُ»</span></b></b></b> یَصِفُ مَوقِعَ الكَهفِ وَ مَوقِعَهُم فیهِ وَ هُم نائِمُونَ وَ أَمّا إِنامَتُهُم فیهِ بَعدَ الأُوِیِّ إِلَیهِ وَ مُدَّةِ لَبثِهِم فیهِ فَقَدِ اكتَفَی فِی ذلِكَ بِما أُشیرَ إِلَیهِ فِی الآیاتِ السّابِقَةِ مِن إِنامَتِهِم وَ لَبثِهِم وَ ما سَیَأتِی مِن قَولِهِ : (</b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></b><b><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><span style="color: #0000ff;"><b>وَ لَبِثُوا فِی كَهْفِهِمْ</b></span> . <span style="color: #ff0000;">سوره کهف آیه 25.</span>) «إَلَخ» ، إِیثاراََ لِلإِیجازِ .</b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #ff0000;">[</span>تفسیراَلمیزان ج 13 ص272<span style="color: #ff0000;">]</span><br></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><br><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b>كلمه «<span style="color: #0000ff;">تَزاوُر</span>» به معناى مَیل و تمایُل است كه از ماده «</b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><span style="color: #0000ff;">زَوْر</span>» به معناى مَیل گرفته شده است . و كلمه <span style="color: #0000ff;">«</span></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><span style="color: #0000ff;"><b><b><b>قَرْض</b></b></b>»</span> به معناى قطع و بریدن است . و كلمه «</b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><b><b><b><span style="color: #0000ff;">فَجْوَة</span></b></b></b></b>» به معناى زمین پهناور و وسیع و فضاى خانه است&nbsp; و مراد از «<span style="color: #0000ff;">ذاتَ الْیَمِینِ وَ ذاتَ الشِّمالِ</span>» : <span style="color: #ff0000;">1-</span> یا آن جهتی است که در سَمت راست یا چپِ انسان و به عبارت دیگر در طَرَفِ دستِ راست و طَرَفِ دستِ چپ قرار دارد&nbsp; <span style="color: #ff0000;">2<span style="color: #ff0000;">-</span></span>&nbsp; و یا آن جهت و جانبی است که دارای&nbsp; نامِ یَمین (راست) و&nbsp; شِمال (چپ)&nbsp; می باشد و به عبارت دیگر&nbsp; یا&nbsp; جانب و ناحیه و سَمت و طَرَفى است كه به خود آن طرف ،&nbsp; راست و چپ گفته مى‏ شود و به هر حال «یَمین» و «شِمال» به معنای سَمتِ راست و چپ که معروف گفته می شود .</b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b>این دو آیه شریفه ، غارِ اصحاب كَهف و محلِّ استقرارشان در آن و&nbsp; اوضاع و منطقه جغرافیایى آن و منظره و حالاتی که در ایّام اقامتشان در آنجا بر آنها گذشت را&nbsp; تَمثیل و تصویر و تَجَسُّم می نماید و مى‏ فهماند كه اصحاب كهف در غار در آن روزگارى كه آنجا بودند چه حال و وضع و ویژگی داشتند و وقتى به خواب رفتند چگونه بودند.</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b>خطاب در آیه(<span style="color: #ff0000;">17 از سوره کهف</span>) به نبیّ مُکرَّم اسلام&nbsp; </b><b><b><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><b><b><b><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;">(صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)</span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></b></b></b></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></b>&nbsp; به عنوان اینکه آن جناب سامِع و شنونده خطاب&nbsp; است می باشد&nbsp; نه اینكه&nbsp; آن حضرت&nbsp; مخصوص به آن خطاب باشد&nbsp; بلكه روى سخن در این آیه شریفه&nbsp; با همه مردم است&nbsp; و این شیوه و روش سخن گفتن در کلام و خطابِ عُرفی شیوع و رواج دارد و در عُرف مردم&nbsp; مُتعارَف است كه مثلاََ با کلام و سخنی&nbsp; یك نفر را مُخاطب قرار داده ولى همه افراد&nbsp; را اراده مى ‏كنند بدون اینکه آن کلام به مُخاطب خاصّی اختصاص داشته باشد .</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b>پس&nbsp; آیه شریفه <span style="color: #0000ff;">«</span></b><b><b><b><span style="color: #0000ff;">وَ تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْیَمِینِ وَ إِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَ هُمْ فِی فَجْوَةٍ مِّنْهُ»</span></b></b>&nbsp; موقعیّت و محلّ غار و نیز موقعیّت اصحاب کهف را که در آنجا به خواب رفتند&nbsp; وصف و&nbsp; توصیف و بیان&nbsp; مى ‏كند و مى‏ فهماند كه خودِ غارِ کهف چه وضعی داشته و همچنین اصحاب كهف بعد از به خواب رفتن در چه وضع و حالتی بودند و اما اینكه بعد از رجوع به آن غار چطور ‏ </b><b>به خواب رفتند و چقدر خوابشان طول كشید بیان نكرده است و نیز این آیه شریفه در این رابطه (که خوابشان چگونه بود و چقدر به درازا کشید) </b><b><b>از باب ایجاز و اختصارِ در سخن</b> به همان اشاراتى كه در آیات قبل بوده و نیز به اشاراتى كه به زودى در ذَیل جمله </b><b><b><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b>(</b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></b><b><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><span style="color: #0000ff;"><b>وَ لَبِثُوا فِی كَهْفِهِمْ</b></span> . <span style="color: #ff0000;">سوره کهف آیه 25</span>.)</b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></b> خواهد آمد اكتفاء نموده است . و به عبارت دیگر&nbsp; اگر آیه 17 سوره کهف به این خصوصیات نپرداخته به منظور ایثار و&nbsp; انتخاب و گزینشِ طریقِ اِیجاز و اختصار گویی بوده است.</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><span style="color: #ff0000;">***</span> اَلزَّور&nbsp; به فتح زاء&nbsp; :&nbsp; دیدن کردن- میل- قصد - جَناغ سینه - استخوانِ جَناغ سینه - جَناغ یا مَفصَل استخوان های سینه- اراده مُحکم - عقل-&nbsp; خِرَد-&nbsp; شَبَح و سیاهی که از دور پیدا است - دیدار کننده یا دیدار کنندگان- بزرگوار - آقا - رهبر - مِهتَر- پیشوا-</b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b>کج کردن - کج شدن - خَم شدنِ جَناغ سینه ، زیارت كننده - خیال و شَبَح&nbsp; كه در شب دیده شود ، بالاى میان سینه یا مُلتَقاى اطرافِ استخوانهاى سینه - « فَرَسٌ عَرِیضُ <b> الزَّوْر </b> »: اسبِ فراخ سینه -&nbsp; نیروى تصمیم و اراده . </b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b>این واژه در مفرد و مُثَنّى و جمع یكسان بكار مى رود ؛ « رجُلٌ <b> زَوْرٌ </b> »: مرد زائر و زیارت کننده&nbsp; ، « رِجالٌ&nbsp;</b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b>زَوْرٌ</b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b> : مردان زائر </b> » و « نِساءٌ </b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><b><b>زَوْرٌ</b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b> : زنان زائر» </b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></b></span></span></span></span></span></span></span></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">.....&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .....</span>&nbsp;</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp; ادامه مطلب&nbsp; .....&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <span style="color: #ff0000;">پایگاه اندیشوران حوزه&nbsp; یا سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی</span><br></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><a href="http://hakim-askari.rozblog.com/post/279"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;">**</span><span style="color: #000000;"> <span style="color: #0000ff;">آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی</span></span></span></span></span></span></span></a></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b>************************************</b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><span style="color: #7eccee;"><span style="color: #ff0000;">*</span> </span><a href="http://hakim-askari.rozblog.com/post/468"><span style="color: red;"><b><span style="color: #000000;">آیاغاراصحاب کهف به سمت قطب شمال بوده یاسمت جنوب؟!!</span>+<span style="color: #0000ff;">آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی</span>+<span style="color: #000000;">سایت حکیم زین العابدین عسکری گیلانی لشت نشایی ( http://hakim-askari.rozblog.com/post/468 )<br></span></b></span></a></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><a href="http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15095"><span style="color: #ff0000;">*</span>تفسیر سوره کهف بر اساسِ« متنِ عربی کتابِ اَلمیزان جلد 13.علامه طباطبایی+با ترجمه و شرح مختصر از استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+پایگاه اندیشوران حوزه</a></b><b><a href="http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15095"><span style="color: #ff0000;">+قسمت اول</span></a></b></span></p> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><b><a href="http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15166"><span style="color: #ff0000;">*</span>تفسیرسوره کهف براساسِ«متنِ عربی کتابِ اَلمیزان جلد13.علامه طباطبایی+با ترجمه و شرح مختصر از استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+پایگاه اندیشوران حوزه<span style="color: #ff0000;">+</span><span style="color: #ff0000;">قسمت دوم</span></a></b></span></div> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br><b><span style="color: #ff0000;"><a href="http://saadat.andishvaran.ir/fa/ShowNote.html?ItemId=15203"><span style="color: #ff0000;">*</span> تفسیرسوره کهف براساسِ«متنِ عربی کتابِ اَلمیزان جلد 13 . علامه طباطبایی+با ترجمه و شرح مختصر از استاد سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی <span style="color: #ff0000;">+قسمت سوم</span></a></span></b></span></div> </div> text/html 2019-02-21T16:22:16+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره ارزش كارها به نیّت خالص و پاک مربوط می شود نه به ظاهرِ اَعمال+هشتمین ستاره http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1460 <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;"><img class="irc_mi" style="margin-top: 72px;" src="http://tehran.miu.ac.ir/uploads/tafsir-qaraati.jpg" alt="Image result for ?آیه 109 سوره توبه?‎" width="375" height="250"></span></b></p> <h1 style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/">***نسیم معرفت***</a></span></h1><div><br></div> <p style="text-align: justify;"><br></p> <p><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;">ت</span><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;">ف</span>سیر آیه 109 از سوره توبه</span> :</span></p><p><span style="font-size: large;"><br></span></p> <p><br><span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: small;">ارزش كارها به نیّت خالص و پاک مربوط می شود نه به ظاهرِ اَعمال</span></b></span></p><p><span style="font-size: large;"><b><span style="font-size: small;"><br></span></b></span></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;"><br><a class="no-color" href="http://tadabbor.org/?page=quran&amp;SID=9&amp;AID=109" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">أَفَمَنْ أَ</span><span style="color: #0000ff;">سَّسَ بُنْیانَهُ عَلی‏ تَقْوی‏ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٍ خَیْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْیانَهُ عَلی‏ شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانْهارَ بِهِ فی‏ نارِ جَهَنَّمَ وَ اللَّهُ لا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمینَ .</span></a></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;"><br>آیا كسى‌كه بنیان (كار) خود را بر پایه‌ تقوا و رضاى الهى قرار داده بهتر است، یا كسى‌كه بنیاد (كار) خویش را بر لبه‌ پرتگاهى سُست و فرو ریختنى نهاده كه او را در آتشِ دوزخ مى‌اندازد؟ خداوند گروه ستمگر را هدایت نمى‌كند. </span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سوره توبه آیه 109 .<br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;"><br></span></b></p> <h2><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: small;"><span id=".D9.85.D8.B9.D8.A7.D9.86.DB.8C_.DA.A9.D9.84.D9.85.D8.A7.D8.AA_.D8.A2.DB.8C.D9.87" class="mw-headline">معانی کلمات آیه :<br></span></span></span></h2> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><a class="no-color" href="http://tadabbor.org/?page=quran&amp;SID=9&amp;AID=109" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"> بُنْیان </span></a></span></b>: بنیان مصدر است، به معنى بنا كردن، ولى در آیه، به معناى مفعول (مَبنِىّ) است یعنى: ساختمان. </span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><a class="no-color" href="http://tadabbor.org/?page=quran&amp;SID=9&amp;AID=109" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شَفا </span></a></span></b>: شَفا: كنار، حاشیه. «شَفَا البِئرِ»: كنارِ چاه. </span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b>&nbsp;</b><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><a class="no-color" href="http://tadabbor.org/?page=quran&amp;SID=9&amp;AID=109" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">جُرُفٍ </span></a></span></b>: (بر وزن شُتُر): كنار نهر كه آب زیر آن را برده و تكّه تكّه مى‏ افتد. جَرف (بر وزن عَقل): به معنى بردن است. عَلى هذا، </span></b><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><a class="no-color" href="http://tadabbor.org/?page=quran&amp;SID=9&amp;AID=109" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">جُرُفٍ</span></a></span></b></span></b> در آیه به معنى مَجرُوف مى‏ باشد. </span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b>&nbsp;</b><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><a class="no-color" href="http://tadabbor.org/?page=quran&amp;SID=9&amp;AID=109" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">هارٍ</span></a></span></b> : هَور (به فتحِ هاء) سُقوط و انهدام، «هارَ البِناءُ ، اِنهَدَمَ وَ سَقَطَ». </span></b><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><a class="no-color" href="http://tadabbor.org/?page=quran&amp;SID=9&amp;AID=109" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">هارٍ</span></a></span></b></span></b>، اسم فاعل است، به معنى ساقط شونده. </span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><a class="no-color" href="http://tadabbor.org/?page=quran&amp;SID=9&amp;AID=109" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">اِنْهارَ </span></a></span></b>: اِنهِیار از ماده هَور به معناى سقوط و اِنهدام است.&nbsp; «</span></b><b><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><b><span style="font-size: small;"><a class="no-color" href="http://tadabbor.org/?page=quran&amp;SID=9&amp;AID=109" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">فَا</span><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #0000ff;">نْ</span>هارَ بِهِ</span></a></span></b></span>» : ساقط كرد آن را.</span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br><b><span style="font-size: small;"><span class="reference-text">&nbsp; (&nbsp; تفسیر «اَحسَنُ الحَدیث»، استاد سیِّد علی اکبر قُرَشی )<br></span></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br></p> <h3><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: small;"><span id=".D9.86.DA.A9.D8.AA.D9.87_.D9.87.D8.A7" class="mw-headline">نکته ها :<br></span></span></span></h3> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;">آیه‌ قبل، مقایسه‌ مسجد ضِرار و مسجد قُبا بود&nbsp; و در این آیه مقایسه‌ بانیان آن دو مسجد است. </span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;">كلمه‌ى «</span></b><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><a class="no-color" href="http://tadabbor.org/?page=quran&amp;SID=9&amp;AID=109" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">شَفا</span></a></span></b></span></b>»، به معناى لبه و كناره&nbsp; ،&nbsp; «</span></b><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><a class="no-color" href="http://tadabbor.org/?page=quran&amp;SID=9&amp;AID=109" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">جُرُفٍ</span></a></span></b></span></b>»، به معناى حاشیه‌ نهر یا چاه كه آب زیر آن را خالى كرده و پرتگاه شده است، و «</span></b><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><a class="no-color" href="http://tadabbor.org/?page=quran&amp;SID=9&amp;AID=109" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">هارٍ</span></a></span></b></span></b>»، به معناى سُست مى‌باشد. </span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;"><br></span></b></p> <h3><span style="font-size: small;">&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><span id=".D9.BE.DB.8C.D8.A7.D9.85_.D9.87.D8.A7" class="mw-headline">پیام ها :<br></span></span></span></h3> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;">1- ارزش كارها به نیّت آنان است نه ظاهرِ اعمال . مسجد قُبا براى خدا ساخته شد و مسجد ضِرار با انگیزه‌ تفرقه‌افكنى! </span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;">«</span></b><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><a class="no-color" href="http://tadabbor.org/?page=quran&amp;SID=9&amp;AID=109" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"> أَ</span><span style="color: #0000ff;">سَّسَ بُنْیانَهُ عَلی‏ تَقْوی</span></a></span></b>» </span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;">2</span>- بنیاد باطل بر باد است. «</span></b><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><a class="no-color" href="http://tadabbor.org/?page=quran&amp;SID=9&amp;AID=109" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">بُنْیانَهُ عَلی‏ شَفا جُرُفٍ هارٍ</span></a></span></b>» </span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;">3- گاهى مسجد، بانیان خود را به قعر دوزخ مى‌افكند. «</span></b><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><a class="no-color" href="http://tadabbor.org/?page=quran&amp;SID=9&amp;AID=109" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">فَانْهارَ بِهِ فی‏ نارِ جَهَنَّمَ</span></a></span></b>» </span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;">4- سوء استفاده از مراكز مذهبى و باورهاى دینى مردم، ظلم است. «</span></b><b><span style="font-size: small;"><b><span style="font-size: small;"><a class="no-color" href="http://tadabbor.org/?page=quran&amp;SID=9&amp;AID=109" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">الظَّالِمینَ</span></a></span></b>» </span></b></p> <p style="text-align: justify;"><br><b><span style="font-size: small;">&nbsp; ( &nbsp; تفسیر نور از اُستاد مُحسِن قرائتی . جلد 3 - صفحه 506 . )<br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;"><br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b><span style="font-size: small;">http://wiki.ahlolbait.ir/%D8%A2%DB%8C%D9%87_109_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87<br></span></b></p> <p style="text-align: justify;"><b>&nbsp;</b></p> <p style="text-align: justify;"><b>&nbsp;</b></p> text/html 2019-02-19T18:24:40+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره آمادگی شهادت کمتر از خود شهادت نیست+آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی+هشتمین ستاره http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1459 <p style="text-align: justify;"><img class="irc_mi" style="margin-top: 65px;" src="http://hedayatgar.ir/files/fa/news/1395/2/31/2833_421.jpg" alt="Image result for ?احادیثی از امامان در باره شهادت?‎" width="405" height="228"></p> <h1><span style="font-size: large;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/">***نسیم معرفت***</a></span></h1> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;">به نام خدا</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;">آمادگی شهادت کمتر از خود شهادت نیست .</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;"><br></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;">ترور های کور اشرار و منافقین و اَیادی استکبار جهانی و شهادت و یا مجروح شدن عزیزان ما مایه ننگ و نکبت و سیه روزی برای دشمنان و مُعاندین و منافقین و باعث افتخار و عزت و سربلندی در دنیا و آخرت برای شهداء و جانبازان ما است . اسلام و قرآن در کنار منطق گویا و رسای خود در برابر کفار و دشمنان قسم خورده ، جهاد و مبارزه شهادت طلبانه دارد و باب جهاد بدون باب شهادت معنایی ندارد اگر چه در واقعه ای کسی هم به شهادت نرسد <span style="color: #0000ff;">ولی آمادگی شهادت کمتر از خود شهادت نیست </span>. پیغمبر اکرم </span></strong><strong><span style="font-size: small;"><strong><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;">(صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ)</span></span></a>&nbsp;</strong> و ائمّه طاهرین </span></strong><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #000000;"><strong><strong><span id="C16_LblContent"><strong><strong><strong><strong><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: medium;"><strong><strong><strong><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: small;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: small;">(عَلَیهِمُ السَّلامُ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></strong></strong></span></span></span></strong></strong></span></span></span></span></span></span></span></strong></strong></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></span></strong></span></strong></strong></span> و حضرت فاطمه </span></strong><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #000000;"><strong><strong><span id="C16_LblContent"><strong><strong><strong><strong><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: medium;"><strong><strong><strong><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: small;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: small;">(سَلامُ اللهِ عَلَیها)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></strong></strong></span></span></span></strong></strong></span></span></span></span></span></span></span></strong></strong></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></span></strong></span></strong></strong></span>&nbsp;</strong></span> همه آنها به نوعی از انواع و به نحوی از اَنحاء به شهادت رسیدند و طبق اخبار وارده حضرت ولیّعصر </span></strong><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp; <span style="font-size: small;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #000000;"><strong><strong><span id="C16_LblContent"><strong><strong><strong><strong><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: medium;"><strong><strong><strong><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: small;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: small;">(عَجَّلَ اللهُ تَعالَی فَرَجَهُ الشَّریفُ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></strong></strong></span></span></span></strong></strong></span></span></span></span></span></span></span></strong></strong></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></span></strong></span></strong></strong></span> &nbsp;</strong></span> نیز بعد از دوران حکومت عدل گستر خویش نیز به فوز عظیم شهادت نائل می گردد . شیعیان علی بن ابیطالب </span></strong><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;</strong></span><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #000000;"><strong><strong><span id="C16_LblContent"><strong><strong><strong><strong><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: medium;"><strong><strong><strong><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: small;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: small;">(عَلَیهِ السَّلامُ)</span>&nbsp;</span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></strong></strong></span></span></span></strong></strong></span></span></span></span></span></span></span></strong></strong></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></span></strong></span></strong></strong></span> و آل علی&nbsp; درس ایثار و جهاد و شهادت را از مکتب علی بن ابیطالب </span></strong><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #000000;"><strong><strong><span id="C16_LblContent"><strong><strong><strong><strong><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: medium;"><strong><strong><strong><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: small;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: small;">(عَلَیهِ السَّلامُ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></strong></strong></span></span></span></strong></strong></span></span></span></span></span></span></span></strong></strong></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></span></strong></span></strong></strong></span></span></strong> و از کربلای خونین حسین بن علی </span></strong><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #000000;"><strong><strong><span id="C16_LblContent"><strong><strong><strong><strong><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: medium;"><strong><strong><strong><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: small;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: small;">(عَلَیهِما السَّلامُ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></strong></strong></span></span></span></strong></strong></span></span></span></span></span></span></span></strong></strong></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></span></strong></span></strong></strong></span></span></strong> گرفته اند . انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محصول فداکاری ها و&nbsp; رشادت ها&nbsp;&nbsp; و جانبازی ها و شهادت ها ی مجاهدانِ راستین راه قرآن و اسلام و اهل بیت </span></strong><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><strong>&nbsp;<strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #000000;"><strong><strong><span id="C16_LblContent"><strong><strong><strong><strong><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: medium;"><strong><strong><strong><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: small;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: small;">(عَلَیهِمُ السَّلامُ)</span></span></span></a>&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></strong></strong></span></span></span></strong></strong></span></span></span></span></span></span></span></strong></strong></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></span></strong></span></strong></strong></span></span></strong> بوده است و <span style="color: #0000ff;">شجره طیّبه جمهوری اسلامی با خون صدها هزار شهید و جانباز آبیاری گشت </span>و تا زمانی که مجاهدان و انقلابیون و مبارزان و پاسداران راستین و شهادت طلب برای دفاع از مرزهای گوناگون این نظام مقدس با همه وجود خود آماده به خدمت و فداکاری باشند دشمنان و معاندین راه به جایی نخواهند برد و به اهداف شومشان نخواهند رسید. ملت ما که درس جهاد و شهادت را از عاشورای حسینی گرفته است هرگز مرعوب اقداماتِ جنایت آمیز تروریست ها و پشتیبانان آنها نخواهد شد بلکه روز به روز بیدارتر و مقاوم تر می گردند . حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران «ره» در خطاب به تروریست های جنایتکار فرمودند : </span></strong><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;">این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خونریزیها(شهادت ها) است . بریزید خونها را ؛ زندگی ما دوام پیدا می کند. بُکشید ما را ؛ ملت ما بیدارتر می شود. ما ازمرگ نمی ترسیم ... لکن (شما) منطق ندارید، منطق شما ترور است ! منطق اسلام تروررا باطل می داند. اسلام منطق دارد ...</span></strong> &nbsp; و حضرت سیِّدُ السّاجدین زین العابدین </span></strong><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #000000;"><strong><strong><span id="C16_LblContent"><strong><strong><strong><strong><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: medium;"><strong><strong><strong><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: #000000;"><span style="color: green;"><span style="color: red;"><span style="color: #000000;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: small;"><strong><strong><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/"><span style="color: #000000;"><span style="color: #00ff00;"><span style="font-size: small;">(عَلَیهِ السَّلامُ)</span></span></span></a></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></strong></span></strong></strong></span></span></span></strong></strong></span></span></span></span></span></span></span></strong></strong></strong></span></span></strong></strong></strong></strong></span></strong></strong></span></strong></span></strong></strong></span></span></strong>&nbsp; در مقابل تهدید های اِبن زیاد ملعون</span></strong> چنین فرمودند : «<span style="color: #0000ff;">أَبِالْقَتْلِ تُهَدِّدُنی یَابْنَ زِیادِِ، أَما عَلِمْتَ أَنَّ الْقَتْلَ لَنا عادَهٌ وَ کَرامَتَنَا الشَّهادَهُ</span>» : اى پسر زیاد ! (ای حرام زاده) آیا ما را با قتل و کُشتن تهدید مى کنى؟!!&nbsp; مگر نمى دانى که کشته شدن و شهادت در راه خدا&nbsp; سیره و عادت دیرینه ما و مایه کرامت و افتخار ماست؟!!&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: small;"> [لُهوف سیِّد بن طاووس ص202&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: small;"> - </span></strong><strong><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-size: small;">بِحارُ الانوار، ج45، حدیث118 .</span></strong>- ترجمه نَفَسُ المَهمُوم&nbsp; مرحوم شیخ عبّاس قمی ص 458 -&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: small;"> مَناقِب آل ابی طالب، ج 3، ص 305 - بِحارُ الأنوار، ج 45، ص 137 و 174- مَعالِی السِّبطَین، ج 2، ص178.]</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong><a href="http://hakim-askari.rozblog.com/post/279"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span style="color: #33cc00;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;">**</span><span style="color: #000000;"> <span style="color: #0000ff;">آیت الله سید اصغر سعادت میرقدیم لاهیجی</span></span></span></span></span></span></span></a></strong></span></p> text/html 2019-01-28T19:47:28+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره درباره شهیدسیدعلی سعادت میرقدیم لاهیجی چه می دانید؟!+... هشتمین ستاره http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1458 <p> </p><div class="posttitle"><a title=" (97/11/5)---( 11:37 ص)" href="http://payamshahid.ParsiBlog.com/Posts/105/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87+%d8%b4%d9%87%d9%8a%d8%af%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%84%d9%8a+%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa+%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85+%d9%84%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%ac%d9%8a+%da%86%d9%87+%d9%85%d9%8a+%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%af%d8%9f!%2b%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85+%d8%b4%d9%87%d9%8a%d8%af/"> <strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #ff0000;"></span><span style="color: #0000ff;"><br></span></span></strong></a></div> <div class="posttitle"><br><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;"><img id="irc_mi" style="margin-top: 0px;" src="http://mataf.persiangig.com/mardanekhoda/Emam%20%26%20Agha.jpg" alt="امام خامنه ای و امام خمینی+نسیم معرفت" title="نسیم معرفت+سعادت میرقدیم لاهیجی" width="340" height="500"></span></span></strong></div> <div class="posttitle"><br> <h1><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><br></span></span></h1> <strong>&nbsp;</strong></div><p> <br><strong>&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><img class="mediaImg w3-center w3-text-theme w3-small" src="http://rozup.ir/up/fcbarcelonaz/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%DB%8C15.jpg" alt=""></span></p> <p style="text-align: justify;"><br><span style="font-size: small;"><img class="news_corner_image img-responsive-news" style="float: right;" src="http://gilan.navideshahed.com/files/fa/news/1397/2/29/235273_441.jpg" alt="" align="left"></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br></span></p> <p><br></p> <p style=""><img title="sadatmahalleh" src="http://rozup.ir/view/2130067/sadatmahalleh.jpg" alt="تصویر شهید در روستای سادات محله لاهیجان" style="" width="400" height="300"></p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff0000;">**</span> هرچه انقلاب اسلامی دارد از برکت مجاهدت&nbsp;<span style="color: #ff0000;">شهدا&nbsp;</span>و&nbsp;ایثارگران&nbsp;است</strong><strong>. <span style="color: #0000ff;">امام خمینی</span> (ره)</strong></span></p><p><span style="font-size: small;"> </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff0000;">**</span> در تصویر فوق&nbsp; </strong><strong>سه تن از <span style="color: #ff0000;">شهدای</span> روستای سادات محله لاهیجان : </strong><strong><span style="color: #ff0000;">شهید</span> <span style="color: #0000ff;">سید</span>&nbsp;<span style="color: #0000ff;">علی سعادت میرقدیم لاهیجی</span> / </strong><strong><strong><span style="color: #ff0000;">شهید </span></strong>فرهاد صفری / </strong><strong><strong><span style="color: #ff0000;">شهید </span></strong>نعمت&nbsp; رمضانی را مشاهده میفرمایید .</strong></span></p> <p style="text-align: justify;"><br><span style="font-size: medium;"><strong><img class="irc_mi" style="margin-top: 43px;" src="http://rozup.ir/view/2309344/pedareshahid1.jpg" alt="نتیجه تصویری برای تصاویر شهید سیدعلی سعادت میرقدیم لاهیجی" width="418" height="279"></strong></span></p><p style="text-align: justify;"><br></p><div class="posttitle"><a title=" (97/11/5)---( 11:37 ص)" href="http://payamshahid.ParsiBlog.com/Posts/105/%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87+%d8%b4%d9%87%d9%8a%d8%af%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%84%d9%8a+%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%aa+%d9%85%d9%8a%d8%b1%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85+%d9%84%d8%a7%d9%87%d9%8a%d8%ac%d9%8a+%da%86%d9%87+%d9%85%d9%8a+%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%af%d8%9f!%2b%d9%be%d9%8a%d8%a7%d9%85+%d8%b4%d9%87%d9%8a%d8%af/"> <span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff0000;">***</span> درباره <span style="color: #ff0000;">شهید</span>سیدعلی سعادت میرقدیم <span style="color: #0000ff;">لاهیجی</span> چه می دانید؟!+پیام <span style="color: #ff0000;">شهید</span>+وبلاگ <span style="color: #ff0000;">شهید</span> سیدعلی سعادت میرقدیم<span style="color: #0000ff;">&nbsp; لاهیجی <span style="color: #ff0000;">+</span>&nbsp; (http://payamshahid.parsiblog.com/)<span style="color: rgb(255, 0, 0);">+</span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">کلیک کنید</span><br></span></strong></span></a></div><div class="posttitle"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div class="posttitle"><span style="font-size: small;"><br></span></div><div class="posttitle"><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #0000ff;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">***</span> [</span></strong><strong><span style="color: #0000ff;"><b><a href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/4895/">درباره <span style="color: rgb(255, 0, 0);">شهید <span style="color: rgb(0, 0, 255);">سیدعلی سعادت میرقدیم لاهیجی</span>&nbsp; </span></a></b></span></strong></span><strong><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;"><span style="font-size: small;"><b><a href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/4895/">چه می دانید؟!+<span style="color: rgb(255, 0, 0);">وبلاگ نسیم معرفت</span> ....&nbsp; + http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/4895/</a></b>]<span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;&nbsp; + کلیک کنید</span></span><br></span></span></strong></div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><strong><br></strong></span></p> text/html 2019-01-28T19:42:56+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره یاعاشق نشیدویااگرعاشق شدیدبرعشق تون وفاداروپایدار باشید+هشتمین ستاره http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1457 <p><img class="irc_mut" style="margin-top: 25px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQDfpRn5K38j1f2xx382ebl3ZQKjmBzZv68OTFDfz-Q6jypYj_o" alt="Related image" width="304" height="304"></p> <h1><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><a title=" (93/9/3)---( 6:28 ع)" href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/3070/%d8%a8%d8%b3%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86+%d8%a7%d8%b1%d8%ad%d9%8a%d9%85/">***نسیم معرفت***</a></span></span></h1> <p><br><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: small;">به نام پدید آورنده عشق</span></strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><br><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: small;"><strong><a href="http://nasimemarefat.ParsiBlog.com/Posts/4898/">*<span style="color: #0000ff;"> یا عاشق نشید و یا اگر عاشق شدید بر عشق تون وفادار و پایدار باشید ...</span><br></a></strong></span></strong></span></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: small;"><br></span></strong></span></span></p> <p><strong><span style="font-size: small;">اَلحُبُّ کَالمَطّاطِ یُمسِکُهُ شَخصانِ وَ عِندَما یَترُکُهُ اَحَدُهُما یَتَأَلَّمُ الآخَرُ .<br></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;"><br></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;">به همه عرض می کنم که یا عاشق نشید و یا اگر عاشق شدید بر عشق تون وفادار و پایدار باشید ...&nbsp; البته منظورم&nbsp; عشق پاک است نه عشقی که آلوده اش کردیم ... </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;">&nbsp;اصل عشق پاک بود و هست و خواهد بود ...</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;"><br></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;">&nbsp;ترجمه متن عربی این است که :</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;"><br></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;">حُبّ و عشق&nbsp; همانند رَزین و کَشی است که دو طرف و دوشخص آن را می کشند&nbsp; و وقتی که یکی از آن دو&nbsp; آن را رها سازد دیگری دچار اذیت و درد می شود </span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;">&nbsp;به عشق ، عشق بورزید ...&nbsp;&nbsp; صادق باشیم و باشید ...</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;"><br></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;"> مخلص : <span style="color: #0000ff;">سید اصغرسعادت میرقدیم لاهیجی</span><br></span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;">.</span></strong></p> <p><strong><span style="font-size: small;">هشتم بهمن 1397 .</span></strong></p> text/html 2018-12-10T04:07:00+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره مادر http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1456 <p><strong>مادر تنها آدمیه که نمیشه تو این دنیا بَدل و مدلشو ساخت عطرش ، صداش ، چشماش، عشق و ازخودگذشتگیش اصلا ...!!! همه چیزش خاص خودشه... </strong> </p> text/html 2018-12-06T06:52:36+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره بادرنجبویه برای قلبتان مفید است http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1455 <span style="color: rgb(108, 117, 125); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">نتایج یک آزمایش جدید بالینی که در مجله‌ی مرتبط با گیاهان دارویی نیز به چاپ رسیده است نشان می‌دهد بادرنجبویه که از اعضای خانواده‌ی نعنا به شمار می‌آید، می‌تواند موجب بهبود سلامت قلب و عروق به وسیله‌ی تثبیت فشارخون و افزایش برخی از بیومارکرها شود.</span> <div><span style="color: rgb(108, 117, 125); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">آنژین نوعی درد قفسه‌ی سینه است که در نتیجه‌ی نقصان عملیات گردش خون در قلب به وجود می‌آید. کمبود جریان خون به این معناست که قلب به اندازه‌ی کافی اکسیژن دریافت نکرده و همین نقصان عامل بروز درد خواهد شد. این درد اغلب با استرس عاطفی و یا فعالیت‌های بدنی نمایان می‌شود.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">آنژین پایدار، شایع‌ترین نوع آنژین به شمار می‌آید. همان‌طور که از نام این بیماری هم پیداست، این بیماری نسبتاً قابل پیش‌بینی است. افراد مبتلا به این بیماری می‌توانند با پیروی از الگویی مشخص بر اساس اینکه در زمان انجام چه کارها و یا چه حالاتی بروز دردها افزایش می‌یابند، زمان بروز این عارضه را پیش‌بینی کنند و این امر خود می‌تواند در مدیریت و کنترل بهتر این بیماری مؤثر باشد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">با تمامی این تفاسیر، هنوز هم آنژین می‌تواند بسیار دردناک و ناراحت کننده باشد، حتی با وجود قابل پیش‌بینی بودن آن. به همین دلیل است که مبتلایان به این بیماری به دنبال یافتن روش‌های طبیعی برای از میان بردن علائم خاصی از این بیماری هستند.</span></div><div><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br></span></div><div><img src="https://img.tebyan.net/big/1397/09/113931422114116940160180178241329416661222.jpg" alt="بادرنجبویه" style=" width: 400px; "></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">نتایج یک آزمایش جدید بالینی که در مجله‌ی مرتبط با گیاهان دارویی نیز به چاپ رسیده است استفاده از فرنجمشک (Lemon balm) را به عنوان یک راهکار معرفی کرده است. این گیاه مغذی که از اعضای خانواده‌ی نعنا به شمار می‌آید، می‌تواند موجب بهبود سلامت قلب و عروق به وسیله‌ی تثبیت فشارخون و افزایش برخی از بیومارکرهای&nbsp;سرم مانند لاکتات دهیدروژناز و اکسید نیتریک شود.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">محققان در این بررسی به مطالعه‌ی 80 بیمار مبتلا به آنژین مزمن پایدار پرداختند و با تقسیم آن‌ها به دو گروه مطالعاتی، به درمان یک گروه با استفاده از عصاره‌ی وارنگ بو (فرنجمشک) و تجویز روزانه‌ی آن پرداختند و گروه دیگر پلاسبو (دارونما) دریافت کرد. این بررسی به مدت دو ماه به طول انجامید و از بیماران انواع آزمون‌ها نظیر استرس ورزشی و اکوکاردیوگرافی در قبل و بعد از پژوهش صورت گرفت و بیومارکرهای سرم قلبی و عروقی نیز سنجش و اندازه‌گیری شدند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word;">نتایج تحقیقات نشان‌دهنده‌ی این بود که استفاده از بادرنجبویه سبب بهبود کارکرد در اکوکاردیوگرافی و افزایش سطح کارکرد در تست ورزش می‌شود. علاوه بر این، سطح سرمی بیومارکرها و فشارخون بعد از این مداخله بهبود یافتند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">این مطالعه نشان می‌دهد که استفاده بالقوه از وارنگ بو می‌تواند در تقویت سلامت قلب و عروق بسیار مفید و مؤثر باشد، به خصوص در افرادی که از بیماری قلبی مزمن رنج می‌برند.</span></div><div><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br></span></div><div><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: iransans; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify;">سایر استفاده‌ها از بادرنجبویه<br style="box-sizing: border-box;"></h2><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">استفاده از این درمان طبیعی برای مدت زمان بسیار زیادی مدنظر بوده است. گیاه‌پزشکان اولیه این گیاه دارویی را برای خواص دارویی شگفت انگیز آن ستایش کرده‌اند. در واقع، فرهنگ‌های مختلف بر این اعتقاد بوده‌اند که این گیاه می‌تواند طیف وسیعی از بیماری‌ها از افسردگی تا گزش عقرب را مداوا نماید.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">با این حال، امروزه از این گیاه دارویی برای تسکین و آرامش ذهن و بهبود برخی از بیماری‌ها استفاده می‌شود. برخی از کاربردهای دیگر فرنجمشک عبارت‌اند از:</span></div><div><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word;">اضطراب</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">ترکیبات موجود در بادرنجبویه (اسید رزمارینیک) برای اثرات ضداضطرابی قوی آن مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. سایر مطالعات نیز نشان می‌دهد که این گیاه در هنگام استفاده به صورت نوشیدنی (دمنوش)، می‌تواند موجب کاهش میزان اضطراب و بهبود کارکرد حافظه بدون عوارض جانبی در عملکرد روان‌شناختی شود.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word;">بی‌خوابی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">وارنگ بو می‌تواند به افراد در برخورداری از خوابی راحت کمک فراوانی داشته باشد، خصوصاً هنگامی که با سنبل الطیب نیز همراه شود.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word;">تاول‌های تبخالی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">این گیاه همچنین دارای خواص ضدویروسی است و از آن به عنوان یک داروی طبیعی بسیار مؤثر برای ویروس هرپس سیمپلکس (ویروس تبخال) استفاده می‌شود. فرنجمشک می‌تواند به صورت موضعی به عنوان روغن، کرم یا مرهم مورد استفاده قرار گیرد.</span></div><div><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word;">آلزایمر</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">مطالعات اولیه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد استفاده از فرنجمشک ممکن است به جلوگیری از بیماری آلزایمر کمک کند. دانشمندان دریافته‌اند که عصاره این گیاه سبب کاهش میزان تخریب پروتئین بتاآمیلوئید می‌شود. وارنگ بو همچنین می‌تواند برای کاهش آژیتاسیون (بی‌قراری روانی) مورد استفاده قرار گیرد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><div class="GImg" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: center; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word; width: 653px; display: table;"><img src="https://img.tebyan.net/big/1397/09/24435114240192170158212331314310487115187102.jpg" class="js_lazy b-loaded" alt="بادرنجبویه" style="box-sizing: border-box;border: 0px;vertical-align: middle;margin: 0px auto;padding: 0px;list-style-type: none;outline: 0px;text-align: right;font-size: 11pt;color: unset;opacity: 1;transition: all 0.3s ease-in-out 0s;max-width: 100%;height: auto;float: none;object-fit: cover;object-position: center top;width: 400px;"></div><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: iransans; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify;">روش مصرف<br style="box-sizing: border-box;"></h2><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">بهترین راهکار پیشنهاد شده برای استفاده از گیاه بادرنجبویه، مصرف آن به عنوان دمنوش است. برای این کار، چند عدد برگ تازه‌ی این گیاه را پس از جداسازی از گیاه مادری خوب تمیز کنید، آن‌ها را خوب بشویید و برگ‌ها را خشک کنید. این برگ‌ها را به قطعات کوچک‌تر تبدیل کرده و آن‌ها را درون قوری (وسیله‌ی دم کردن) بریزید. آب جوش خالص را به آن اضافه کرده و اجازه دهید برای مدت حدود 5 دقیقه خوب دم بکشد.</span></div> text/html 2018-12-06T06:47:34+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره چگونه از دیابت فاصله بگیریم http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1454 <header class="ArticleHeader py-2" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: right; font-size: 14.6667px; padding-top: 0.5rem !important; padding-bottom: 0.5rem !important;"><div class="ArticleSummary lh2 font-size1 text-muted text-justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; line-height: 2; text-align: justify !important; font-size: 1rem !important; color: rgb(108, 117, 125) !important;">محققان دریافتند که تغییر و اصلاح برخی عادت‌ها در سبک زندگی می‌تواند خطر ابتلا به سندرم متابولیک را کاهش دهد.</div><div class="ArticleSummary lh2 font-size1 text-muted text-justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; line-height: 2; text-align: justify !important; font-size: 1rem !important; color: rgb(108, 117, 125) !important;"><span style="color: rgb(69, 69, 69);">فدراسیون بین‌المللی دیابت&nbsp;و&nbsp;سازمان بهداشت جهانی&nbsp;در سال ۱۹۹۱ و در پاسخ به رشد روزافزون&nbsp;دیابت&nbsp;در تمامی جوامع بشری، روز ۱۴ نوامبر (۲۳ آبان) را به نام روز جهانی دیابت نامگذاری کردند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><span style="color: rgb(69, 69, 69);">هدف از نام‌گذاری این روز، افزایش آگاهی از وضعیت و تشویق افرادی است که ممکن است در معرض خطر ابتلا به این بیماری قرار گیرند.&nbsp;با توجه به مطالعات بسیاری که بر فاکتورهای شیوه زندگی مرتبط با دیابت همراه است، نتایج برخی از تحقیقات اخیر ما را در انجام تغییراتی در راستای کاهش خطر ابتلا به این بیماری کمک می‌کند.</span></div><div class="ArticleSummary lh2 font-size1 text-muted text-justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; line-height: 2; text-align: justify !important; font-size: 1rem !important; color: rgb(108, 117, 125) !important;"><img src="https://img.tebyan.net/big/1397/08/238123122155149195146118592218720617222838116.jpg" alt="چگونه از دیابت فاصله بگیریم" style=" width: 400px; "></div><div class="ArticleSummary lh2 font-size1 text-muted text-justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; line-height: 2; text-align: justify !important; font-size: 1rem !important; color: rgb(108, 117, 125) !important;"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px;">ارتباط ساعات کاری با افزایش احتمال ابتلای زنان به دیابت</h2><span style="color: rgb(69, 69, 69);">طی تحقیقاتی که در کانادا بر روی بیش از 7 هزار کارگر بین ۳۵ تا ۷۴ ساله در مدت ۱۲ صورت گرفت، نشان می‌دهد زنانی که در هفته ۴۵ ساعت یا بیشتر از آن کار می‌کنند، به نسبت زنانی که بین ۳۵ تا ۴۰ ساعت در هفته کار می‌کنند تا ۶۳ بیشتر در معرض ابتلا به دیابت هستند.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><span style="color: rgb(69, 69, 69);">البته در این تحقیقات هیچ ارتباطی بین ساعت کاری و دیابت در مردان یافت نشد.</span></div><div class="ArticleSummary lh2 font-size1 text-muted text-justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; line-height: 2; text-align: justify !important; font-size: 1rem !important; color: rgb(108, 117, 125) !important;"><span style="color: rgb(69, 69, 69);"><br></span></div><div class="ArticleSummary lh2 font-size1 text-muted text-justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; line-height: 2; text-align: justify !important; font-size: 1rem !important; color: rgb(108, 117, 125) !important;"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px;">به اندازه کافی بخوابید</h2><span style="color: rgb(69, 69, 69);">محققان کره جنوبی نیز دریافتند که خواب بیش از حد یا خیلی کم، شما را با خطر افزایش سندرم متابولیک مواجه می‌کند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><span style="color: rgb(69, 69, 69);">یک سری مطالعه گسترده بر روی ۱۳۳ هزار و ششصد و هشت نفر که در سنین ۴۰ تا ۶۹ سال بودند صورت گرفت. در این ارزیابی تمامی تری‌گلیسیرید بالا، سطح پایین کلسترول خوب، فشار خون بالا و قند خون ناشتا&nbsp;مورد بررسی قرار گرفت.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><span style="color: rgb(69, 69, 69);">نتایج این مطالعه نشان داد، مردانی که کمتر از 6 ساعت خواب داشتند و مردان و زنانی که بیش از 10 ساعت خواب داشتند بیشتر در مقایسه با افرادی که ۶ تا ۷ ساعت در روز می‌خوابند بیشتر در معرض خطر&nbsp; ایجاد سندرم متابولیک و&nbsp; ابتلا به دیابت قرار دارند.&nbsp;</span></div><div class="ArticleSummary lh2 font-size1 text-muted text-justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; line-height: 2; text-align: justify !important; font-size: 1rem !important; color: rgb(108, 117, 125) !important;"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px;">حتما ورزش کنید</h2><span style="color: rgb(69, 69, 69);">همچنین یک مطالعه اروپایی نشان داد که حتی در کودکان، تمرینات فیزیکی می تواند تجمع عوامل خطر ابتلا به دیابت نوع 2 و بیماری‌های قلبی عروقی را کاهش دهد و احتمالا جوانی سال‌متری را در پیش خواهند داشت.&nbsp;با این حال، کودکانی که تحرک کمتری دارند با افزایش عوامل خطر ابتلا به دیابت مواجه خواهند بود.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><span style="color: rgb(69, 69, 69);">علاوه بر این، محققان ایالات متحده در اوایل سال جاری دریافتند که زنان دارای سطح بالایی از آمادگی قبل از بارداری، 21 درصد کمتر در معرض ابتلا به دیابت بارداری قرار داشتند.</span></div><div class="ArticleSummary lh2 font-size1 text-muted text-justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; line-height: 2; text-align: justify !important; font-size: 1rem !important; color: rgb(108, 117, 125) !important;"><span style="color: rgb(69, 69, 69);"><br></span></div><div class="ArticleSummary lh2 font-size1 text-muted text-justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; line-height: 2; text-align: justify !important; font-size: 1rem !important; color: rgb(108, 117, 125) !important;"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px;">ترک سیگار</h2><span style="color: rgb(69, 69, 69);">تحقیقات دیگری در مقیاس وسیع&nbsp; بر روی&nbsp; &nbsp;۵۰۰ هزار و هشتصد و نود و یک نفر از بزرگسالان چینی که همگی بین ۳۰ تا ۷۹ سال سن داشتند، صورت گرفت.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><span style="color: rgb(69, 69, 69);">افراد کاملا سیگاری در مقایسه با افرادی که هرگز سیگار نکشیدند، بین ۱۵ تا ۳۰ بیشتر در معرض خطر ابتلا به دیابت قرار داشتند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><span style="color: rgb(69, 69, 69);">افرادی که هر روز سیگار می‌کشند و افرادی که از نوجوانی شروع به مصرف دخانیات کرده‌اند و همچنین افراد چاق سیگاری با خطر تشدید این بیماری و خطرات ابتلا به آن مواجه خواهند بود.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px;">زندگی اجتماعی خود را تقویت کنید</h2><span style="color: rgb(69, 69, 69);">بر اساس گزارش که در رسانه‌های فرانسه منتشر شده است،&nbsp; طبق محققان هلندی، یک زندگی اجتماعی خوب می تواند به کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 و پیش دیابت کمک کند. آنچه مشخص است، انزوای اجتماعی با دیابت نوع 2 مرتبط است؛ همچنین مطالعه جدید نیز نشان می‌دهد که کمبود مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی خطر ابتلا به دیابت در زنان را افزایش می‌دهد.</span></div><div class="ArticleSummary lh2 font-size1 text-muted text-justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; line-height: 2; text-align: justify !important; font-size: 1rem !important; color: rgb(108, 117, 125) !important;"><span style="color: rgb(69, 69, 69);"><br></span></div><div class="ArticleSummary lh2 font-size1 text-muted text-justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; line-height: 2; text-align: justify !important; font-size: 1rem !important; color: rgb(108, 117, 125) !important;"><span style="color: rgb(69, 69, 69);">همچنین خطر ابتلا به دیابت نوع 2 در مردان و زنانی که دوستان بیشتری داشته و روابط اجتماعی منظم‌تر و قوی تری دارند بسیار کمتر است.</span></div></header> text/html 2018-12-06T06:42:21+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره تاثیر استرس بر روده و 4 روش برای مقابله http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1453 <span style="color: rgb(108, 117, 125); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">همانطور که می‌دانیم استرس می‌تواند آثار مخرب فراوانی بر سلامتی ذهنی و فیزیکی انسان داشته باشد. اثرگذاری بر روی روده، سیستم گوارش و هاضمه انسان نیز یکی از پیامدهای ناشی از استرس است. حال بیایید این موضوع و 4 روش برای مقابله با آثار استرس بر گوارش انسان را را بررسی کنیم.</span> <div><span style="color: rgb(108, 117, 125); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br></span></div><div><img src="https://img.tebyan.net/big/1397/09/44841371721808229153211616425128214131.jpg" alt="تأثیر استرس بر روده و 4 روش برای مقابله" style=" width: 300px; "></div><div><br></div><div><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">شاید شناخت عوامل استرس‌زا مهم باشند اما شناخت تأثیرات استرس بر روی سلامتی و تندرستی بدن نیز بسیار حائز اهمیت است. احتمالاً همه ما می‌دانیم که استرس زیاد می‌تواند آسیب‌های ذهنی و فیزیکی زیادی را در پی داشته باشد و خوب است بدانیم که این آسیب‌ها می‌توانند شامل آسیب‌های مخربی بر روی روده و گوارش انسان نیز باشد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: iransans; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify;">تاثیر استرس بر روده</h2><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">در واقع تأثیری که استرس می‌تواند بر روی روده‌ی ما بگذارد بستگی به مدت‌ زمانی دارد که ما درگیر استرس هستیم که این مدت‌زمان را می‌توان به 3 دسته زیر تقسیم کرد:</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><span class="style1_important" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(255, 0, 153); line-height: 2; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word; font-weight: 700;">- استرس کوتاه‌مدت:&nbsp;</span><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">که می‌تواند منجر به از دست دادن اشتها و آهسته شدن گوارش شود.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><span class="style1_important" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(255, 0, 153); line-height: 2; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word; font-weight: 700;">- استرس بلندمدت:&nbsp;</span><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">که می‌تواند منجر به مشکلات مرتبط با روده و گوارش از قبیل یبوست، اسهال، سوءهاضمه و یا ناراحتی‌های معده شود.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><span class="style1_important" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(255, 0, 153); line-height: 2; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word; font-weight: 700;">- استرس مزمن:&nbsp;</span><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">که در طولانی‌مدت می‌تواند منجر به مشکلات جدی‌تر مثل سندروم روده تحریک‌پذیر و سایر مشکلات مرتبط با روده و گوارش شود.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">لازم به ذکر است یکی از راه‌های داشتن هاضمه و گوارش بهتر، مدیریت استرس به‌طور منظم است. کاهش استرس می‌تواند التهاب را در روده‌ها کاهش دهد، مشکلات روده‌ای و گوارشی را تسکین دهد و همچنین می‌تواند بدن را در حالت تغذیه‌شده نگه دارد چراکه با مدیریت استرس، بدن ما می‌تواند بر روی جذب مواد غذایی مورد نیاز خود، تمرکز بهتری داشته باشد.</span></div><div><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word;">بنابراین اگر احساس می‌کنید که استرس بر گوارش و هاضمه شما نیز تأثیر می‌گذارد، در ادامه می‌توانید از 4 روش بیان‌شده برای بهبود شرایط روده و گوارش متأثر از استرس استفاده کنید.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: iransans; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify;">تمرین یوگا</h2><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">برای تقویت و پشتیبانی از سیستم گوارش خود، باید مطمئن شوید که فعالیت فیزیکی کافی بر اساس یک برنامه پایدار دارید. فعالیت‌های فیزیکی مثل پیاده‌روی یا دویدن بسیار مناسب هستند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">همچنین تمرینات ورزشی مثل&nbsp;</span><a title="یوگا چیست؟" href="https://article.tebyan.net/378615/%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 110, 151); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify; font-size: 16px; line-height: 2; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word; cursor: pointer;">یوگا&nbsp;</a><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">که بر تنظیم استقرار و قرارگیری صحیح بدن تمرکز می‌کند نیز می‌تواند علائم و آثار مشکلات روده‌ای و گوارشی ناشی از استرس را تسکین دهد.</span></div><div><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br></span></div><div><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: iransans; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify;">استفاده از مدیتیشن ذهنی</h2><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">نتایج تحقیقات علمی حاکی از این است که تمرینات مدیتیشن و تمرکز ذهنی که باعث رشد و پرورش هوشیاری و آگاهی از زندگی روزانه و محیط پیرامون می‌شود نیز می‌تواند به رفع مشکلات ناشی از استرس کمک کند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">تمرکز همراه با تکنیک‌های تنفسی عمیق می‌تواند باعث کاهش التهاب در بدن شود، گفتنی است التهاب یک نشانه از وجود استرس در بدن است. همچنین تمرکز و مدیتیشن همراه با روش‌های تنفسی عمیق می‌تواند بر روی سیستم گوارشی که تحت تأثیر استرس شدید قرارگرفته، آثار مثبت بگذارد.</span></div><div><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">بنابراین سعی کنید قبل از وعده غذایی خود، درجایی به دور از چیزهایی که ذهن شما را معطوف و درگیر خود می‌کنند قرار گیرید و به تعداد 2 تا 4 دوره نفس عمیق بکشید. برای&nbsp;این منظور فقط کافی است نفس را با 4 شماره داخل بکشید، سپس نفس را در به مدت 4 شماره در داخل ریه‌ها نگه دارید و در پایان نفس را با 4 شماره به بیرون هدایت کنید و این کار را 2 یا 4 بار انجام دهید.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">می‌توانید هر بار که می‌خواهید غذا بخورید این کار را انجام دهید تا بدن شما ریلکس و راحت شده و برای انجام فرآیند گوارش آماده باشد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: iransans; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify;">پریبیوتیک و پروبیوتیک بخورید</h2><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">&nbsp;زمانی که صحبت از رژیم غذایی می‌شود، باید سعی کنیم به سمت غذاهایی که باکتری‌های خوب روده را تقویت می‌کنند مثل پروبیوتیک‌ها و پریبیوتیک‌ها تمایل داشته باشیم.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">توجه داشته باشید که سبزی‌ها و میوه‌های دارای اینولین مثل مارچوبه، موز، سیر و پیاز شامل پریبیوتیک‌ها هستند. غذاهای تخمیر شده مثل کفیر، کیمچی، کامبوچا، ناتو، کلم ترش، تمپه و ماست نیز دارای پروبیوتیک‌ها هستند.</span></div><div><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">پروبیوتیک‌ها و پریبیوتیک‌ها می‌توانند آرایش باکتری‌ها را در مبیکروبیوم روده دچار تغییر و تحول کنند و محیطی ایده‌آل برای باکتری‌های خوب جهت فعالیت و پشتیبانی از گوارش و هاضمه را فراهم آورند.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: iransans; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: justify;">ترک سیگار</h2><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">برخی افراد هنگامی‌که دچار استرس می‌شوند و یا با افزایش سطح استرس در بدن مواجه می‌گردند، به سمت سیگار کشیدن متمایل می‌شوند. البته بهتر است این‌گونه افراد استراتژی خود برای مقابله با استرس را مورد بازبینی قرار دهند.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">بدیهی است که بیماری‌های قلبی و بیماری‌های تنفسی از شایع‌ترین مشکلات مرتبط با مصرف سیگار هستند اما جالب است بدانید که تحقیقات نشان داده این عادت بد (سیگار کشیدن) بر روی سیستم گوارش انسان نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد.&nbsp;</span></div><div><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">سیگار کشیدن می‌تواند خطر ابتلا به زخم معده، بیماری‌ها و مشکلات مرتبط با روده و گوارش را افزایش دهد و همان‌طور که می‌دانیم با سرطان‌ها نیز مرتبط است. بنابراین اگر شما هم از مصرف‌کنندگان سیگار هستید، می‌توانید با استفاده از یک برنامه جهت کاهش یا ترک سیگار و یا مشاوره گرفتن از یک پزشک یا مربیانی که در زمینه‌ی مراقبت از سلامتی فعال هستند را در نظر داشته باشید که بتوانید مصرف سیگار را کاهش داده و یا به‌طور کامل آن را متوقف کنید.</span></div><div><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">منبع تبیان</span></div> text/html 2018-12-06T06:40:01+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره اخلاف طبقاتی در یک نگاه!! http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1452 <img src="http://img1.tebyan.net/big/1396/02/165241226222191062131674613711325223114519123.jpg" alt="اختلاف طبقاتی, پولدار, فقیر, پایین شهر, بالاشهر, دیوار" style=" width: 400px; "> text/html 2018-12-06T06:32:33+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره اگر سر گیجه دارید بخوانید !!! http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1451 <h3 class="ArticleRotitre font-size-8 text-muted" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: iransans; font-weight: 500; line-height: unset; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: right; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word; color: rgb(108, 117, 125) !important; font-size: 0.8rem !important;">چرا گاهی سرمان سبک می‌شود؟</h3><div><h1 class="ArticleTitle py-2 font-size1-7 text-dark" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-family: iransans; font-weight: 500; line-height: unset; padding-right: 0px; padding-left: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; text-align: right; color: rgb(52, 58, 64) !important; font-size: 1.7rem !important; padding-top: 0.5rem !important; padding-bottom: 0.5rem !important;">9 دلیل شایع سرگیجه</h1><div class="ArticleSummary lh2 font-size1 text-muted text-justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; line-height: 2; text-align: justify !important; font-size: 1rem !important; color: rgb(108, 117, 125) !important;">دائم غش و ضعف می‌کنید؟ این وحشتناک است اما 90 درصد افرادی که به طور ناگهانی غش می‌کنند، حالشان کاملا خوب است و مشکل خاصی ندارند؛ البته در مورد 10 درصد باقی‌مانده، اغلب یک بیماری بنیادی مقصر است.</div></div><div class="ArticleSummary lh2 font-size1 text-muted text-justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; line-height: 2; text-align: justify !important; font-size: 1rem !important; color: rgb(108, 117, 125) !important;"><img src="https://img.tebyan.net/big/1397/09/6150861841471892119911621812714523463326.jpg" alt="سرگیجه" style=" width: 300px; "></div><div class="ArticleSummary lh2 font-size1 text-muted text-justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; line-height: 2; text-align: justify !important; font-size: 1rem !important; color: rgb(108, 117, 125) !important;"><span style="color: rgb(69, 69, 69);">غش کردن، به هر دلیلی، نتیجه یک دوره زمانی کوتاه کاهش خون‌رسانی به مغز است. علت می‌تواند ریشه در بخش‌های مختلفی از بدن داشته باشد از جمله کاهش فشارخون فرد، کاهش ضربان قلب و دلایل نورولوژیکی (عصبی) مستقل از قلب. ما سعی می‌کنیم دریابیم که چرا فشارخون یا ضربان قلب افت پیدا می‌کند. برخی از این دلایل نگران کننده نیستند، اما برخی دیگر نیاز به ارزیابی بیشتری دارند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><span style="color: rgb(69, 69, 69);">حتی اگر دچار بیهوشی و غش نمی‌شوید، این کاهش فشارخون یا ضربان قلب می‌تواند باعث ایجاد سرگیجه شود. البته هنوز هم توصیف احساسی که فرد در هنگام غش کردن دارد مشکل است، نمی‌توان دقیقاً آن را سرگیجه و یا از طرف دیگر احساس سبکی سر نامید، اما حالتی که در این شرایط معمول است این است که فرد احساس می‌کند اتاقی که در آن قرار گرفته، دور سرش می‌چرخد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><span style="color: rgb(69, 69, 69);">این دشوار است که تشخیص دهیم چه زمانی باید از سرگیجه و یا سبکی سر نگران شویم، حتی گاهی پزشکان نیز در این شرایط نمی‌دانند که آیا باید نگران بود یا خیر؟</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; color: rgb(69, 69, 69); line-height: 2; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word;">در اینجا 9 دلیل بالقوه سرگیجه و علت رخ دادن آن‌ها را بیان می‌کنیم. مهم نیست علت اصلی چه خواهد بود و همیشه باید به علائم جدیدی که تجربه می‌کنید و یا علائمی که خودشان از بین نمی‌روند، از نظر پزشکی توجه نمایید.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px;">1. کم‌آبی</h2><span style="color: rgb(69, 69, 69);">بعضی از مردم در هوای گرم و زمانی که دچار تعریق شده و مایعات زیادی را از دست می‌دهند، احساس سرگیجه و یا حتی خفگی می‌کنند. این حالت وقتی که شما برای مدتی در یک فضای گرم در تابستان، مانند یک مکان عمومی می‌ایستید شایع است. گرما باعث ایجاد یک مسیر در سیستم عصبی می‌شود که فشارخون را کاهش می‌دهد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><span style="color: rgb(69, 69, 69);">هنگامی که شما به علت&nbsp;</span><a href="https://article.tebyan.net/299225" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 110, 151); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px; line-height: 2; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word; cursor: pointer;">کمبود آب</a><span style="color: rgb(69, 69, 69);">، احساس سرگیجه می‌کنید که شامل نشانه‌هایی مانند خشکی دهان و پوست، ادرار تیره رنگ و سردرد است، دراز کشیدن می‌تواند قلب و مغز را با خون‌رسانی بهتر احیا کند و به شما کمک می‌کند تا خیلی سریع احساس بهتری داشته باشید.</span></div><div class="ArticleSummary lh2 font-size1 text-muted text-justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; line-height: 2; text-align: justify !important; font-size: 1rem !important; color: rgb(108, 117, 125) !important;"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px;">2. غافلگیر شدن</h2><span style="color: rgb(69, 69, 69);">همین واکنش مشابه می‌تواند زمانی که شما به طور ناگهانی با صدای دوستتان از جا می‌پرید و غافلگیر می‌شوید، در بدنتان رخ دهد. در این حالت به یک‌باره سیستم عصبی بدن دچار حالتی شبیه خستگی و فرسودگی شده، فشارخون به طور ناگهانی افت می‌کند و در نتیجه حالت سبکی سر را تجربه می‌کنید. در این شرایط حتی ممکن است بدنتان علامتی از خود نشان دهد که هشداردهنده آن است که شما به زودی غش خواهید کرد. این علائم شامل سبز شدن پوست و احساس تهوع است.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px;">3. به سرعت از جا برخاستن</h2><span style="color: rgb(69, 69, 69);">احساس سبکی سر و حتی دیدن نقاط سیاه همچنین زمانی که به سرعت از یک موقعیت نشسته تغییر حالت داده و می‌ایستید رخ می‌دهد. این حالت هیپوتانسیون ارتواساتیک نام دارد، که نشان دهنده کاهش ناگهانی فشارخون در هنگام ایستادن است. این حالت معمولاً جدی نیست، اما اگر زیاد اتفاق بیفتد و یا بعد از گذشت چند دقیقه به جای بهتر شدن، بدتر شود، بهتر است که با پزشک خود مشورت کنید.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px;">4. ریتم غیرطبیعی قلب</h2><span style="color: rgb(69, 69, 69);">در مقایسه با علائم بیهوشی ناشی از غافلگیری، علائم بیهوشی ناشی از ضربان غیرطبیعی قلب، سریع‌تر بروز پیدا می‌کنند، بنابراین ممکن است در این حالت فرد هیچ احساس سبکی سری را تجربه نکند. ضربان قلب نامنظم، که به آن آریتمی گفته می‌شود، به معنای ضربان کند و یا تندتر از حالت معمول قلب است که می‌تواند بر جریان خونی که به سمت مغز می‌رود اثرگذار باشد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><span style="color: rgb(69, 69, 69);">این نوع بیهوشی ناگهانی که اغلب بدون هیچ علامت هشداردهنده قلبی است، می‌تواند نگران‌کننده باشد. ممکن است شخصی درحالی‌که با دیگری در حال مکالمه است ناگهان غش کند و در حالی بیدار شود که احساسی که در قبل داشته را به یاد نیاورد. با این تجربه اغلب اولین چیزی که پزشک به را به خود مشکوک می‌کند، آریتمی قلب است، که شایع‌ترین علت مرگ ناگهانی ناشی از مشکلات قلبی می‌باشد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px;">5. مشکلات دریچه قلبی</h2><span style="color: rgb(69, 69, 69);">قلب، چهار دریچه دارد که خون را به طور مساوی به سراسر بدن منتشر می‌کنند. با این حال برخی افراد با یک مشکل دریچه قلبی متولد می‌شوند، به این معنی که قلبشان باید سخت‌تر از دیگران کار کند. این مشکل مادرزادی اغلب در دوران جوانی خود را نشان می‌دهد. درحالی‌که افراد دارای 60 سال سن و بیشتر، اغلب مشکل آریتمی دارند. مشکل دریچه قلبی می‌تواند موجب محدود شدن خون‌رسانی و در نتیجه تجربه حالت سبکی سر و سرگیجه، به خصوص در هنگام ورزش، را به دنبال داشته باشد.</span></div><div class="ArticleSummary lh2 font-size1 text-muted text-justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; line-height: 2; text-align: justify !important; font-size: 1rem !important; color: rgb(108, 117, 125) !important;"><span style="color: rgb(69, 69, 69);"><br></span></div><div class="ArticleSummary lh2 font-size1 text-muted text-justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; line-height: 2; text-align: justify !important; font-size: 1rem !important; color: rgb(108, 117, 125) !important;"><span style="color: rgb(69, 69, 69);"><br></span></div><div class="ArticleSummary lh2 font-size1 text-muted text-justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans; list-style-type: none; outline: 0px; line-height: 2; text-align: justify !important; font-size: 1rem !important; color: rgb(108, 117, 125) !important;"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px;">6. عوارض جانبی دارو</h2><span style="color: rgb(69, 69, 69);">بعضی داروها، مانند داروهای ضد درد و برخی داروهای ضد اضطراب، می‌توانند موجب سرگیجه یا سبکی سر شوند. این اتفاق به این دلیل رخ می‌دهد که این داروها به طور مستقیم بر مغز شما تأثیر می‌گذارند یا سرعت ضربان قلب را کاهش می‌دهند و یا فشارخون خود را پایین می‌آورند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><span style="color: rgb(69, 69, 69);">گاهی اوقات این علائم، جزئی از عوارض نه‌چندان شایع داروهاست و ممکن است پزشک ابتدا دلیل بروز آن‌ها در بیمار را متوجه نشود. اگر با مصرف این نوع داروها دچار سرگیجه و سبکی سر می‌شوید بهتر است به پزشک اجازه دهید نگاهی دوباره به داروهای مصرفی‌تان بیندازد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><span style="color: rgb(69, 69, 69);">گاهی اوقات یک حساسیت دارویی مانند واکنش آلرژیک به ماده مخدر موجود در دارو می‌تواند دلیل سرگیجه و یا بیهوشی ناگهانی باشد. این واکنش آلرژیک از سوی سیستم ایمنی بدن موجب انبساط عروق و در نتیجه کاهش فشارخون می‌شود. هرچند این تغییر فشارخون است که موجب سرگیجه می‌شود، اما درواقع این حالت ناشی از یک واکنش ایمنی است.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px;">7. قند خون پایین</h2><span style="color: rgb(69, 69, 69);">اگر از یک وعده غذایی اصلی بگذرید حتماً گرسنگی زیاد و جدی را تجربه می‌کنید. به این خاطر که عدم مصرف غذای کافی قندخون را کاهش می‌دهد و اگر سطح خون بیش‌ازحد افت پیدا کند مغز سوخت کافی که همان گلوکز است را دریافت نکرده و انرژی لازم را به دست نمی‌آورد و در نهایت دچار گیجی خواهید شد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><span style="color: rgb(69, 69, 69);">اغلب اوقات مصرف کمی خوراکی می‌تواند علائم را رفع کند. بنابراین خوب است برای روزهای شلوغ هفته کمی تنقلات و شکلات فاسد نشدنی در کیف یا کشوی میزتان ذخیره کنید.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><span style="color: rgb(69, 69, 69);">اما اگر دچار دیابت هستید و داروی کاهش قند خون مصرف می‌نمایید، ابتلا به سرگیجه باید جدی گرفته شود، زیرا ممکن است نشانه افت بیش از حد قندخون باشد که می‌تواند منجر به تشنج و بی‌هوشی شود.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px;">8. آنفلوانزا</h2><span style="color: rgb(69, 69, 69);">آنفلوانزا، عفونت تنفسی ناشی از ویروس، می‌تواند علائم آزاردهنده‌ای مانند تب، دردهای عضلانی، لرز، گلودرد، سردرد و گرفتگی بینی ایجاد کند؛ اما اگر احساس سرگیجه می‌کنید چه؟ در این حالت افت قندخون و کم‌آبی بدن مقصر مسئله است. شاید در این شرایط میل زیادی به خوردن و نوشیدن نداشته باشید اما باید بدانید که این دو می‌توانند احتمال سرگیجه و علائم آنفلوانزا را کاهش دهند.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-weight: 500; line-height: unset; color: rgb(124, 15, 168); font-size: 1.2rem; padding: 0px; list-style-type: none; outline: 0px;">9. سکته مغزی</h2><span style="color: rgb(69, 69, 69);">اگر احساس سبکی سر (یا سرگیجه) همراه با ضعف عضلانی، مشکل تکلم، بی‌حسی یا کرختی را تجربه کردید، ممکن است پشت همه این علائم سکته مغزی (زمانی که جریان خون به سمت مغز قطع شود) باشد و شما باید بلافاصله خود را به اورژانس برسانید.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69);"><span style="color: rgb(69, 69, 69);">کاهش جریان خون که منجر به احساس سرگیجه می‌شود، می‌تواند به دلیل لخته شدن خون در مغز اتفاق بیفتد که می‌تواند منجر به سکته مغزی ایسکمیک شود.</span></div> text/html 2018-12-06T06:27:03+01:00 8tominsetareh.mihanblog.com هشتمین ستاره عوارض کمبود ویتامین B12 http://8tominsetareh.mihanblog.com/post/1450 <b><span style="color: rgb(108, 117, 125); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">کمبود ویتامین B12 درصورتیکه درمان نشود می‌تواند به مشکلات عصب شناختی و روانیِ جبران‌ناپذیر منجر شود.</span> </b><div><b><img src="https://img.tebyan.net/big/1397/09/227341361746622816658111512541715117216151.jpg" alt="عوارض کمبود ویتامین b12" style=" width: 300px; "></b></div><div><b><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">وجود ویتامین B12 برای عملکرد مطلوب&nbsp;اعصاب‌، ترکیب DNA و تشکیل گلبول‌های قرمز ضروری است. کمبود این ویتامین می‌تواند مشکلات جدی متوجه سلامت فرد کند که البته با مصرف مکمل‌ها یا تزریق آمپول قابل جبران است.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">افرادی که رژیم غذایی گیاه‌خواری را دنبال می‌کنند درصورتیکه از مصرف مکمل‌ها خودداری کنند با گذشت زمان به کمبود ویتامین B12 دچار می‌شوند. به گفته کارشناسان، بیش از دو سوم از موارد ابتلا به کمبود ویتامین B12 در دوران میانسالی مشاهده می‌شود چرا که در این دوران بدن قادر به جذب کافی این ویتامین از مواد غذایی مصرفی نیست.</span></b></div><div><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><b><br></b></span></div><div><b><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">کمبود ویتامین B12 می‌تواند علائم متعددی از جمله احساس خستگی، ضعف، یبوست، از دست دادن اشتها و کاهش وزن را موجب شود. از دیگر علائم این کمبود می‌توان به افسردگی، زوال عقل، از دست دادن قدرت حافظه و عدم توانمندی در حفظ تعادل اشاره کرد.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">به گزارش&nbsp;نیویورک تایمز، همچنین کمبود ویتامین B12 می‌تواند فرد را در معرض ابتلا به نوعی کم خونی قرار دهد که خود از کمبود اسید فولیک ناشی می‌شود. بنابر این به توصیه پزشکان درصورتیکه کم‌خونی تشخیص داده شود لازم است سطح ویتامین B12 نیز بررسی شود.</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;">این ویتامین به طور طبیعی در گوشت ماهی، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و محصولات لبنی وجود دارد.</span></b><hr style="box-sizing: content-box; height: 0px; overflow: visible; margin-top: 1rem; margin-bottom: 1rem; border-right: 0px; border-bottom: 0px; border-left: 0px; border-image: initial; border-top-style: solid; border-top-color: rgba(0, 0, 0, 0.1); color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: iransans; font-size: 16px; text-align: justify;"><b>منبع: ایسنا</b></span></div>